Domowych instalacji fotowoltaicznych

Zmiany zasad rozliczenia właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych – sprzeczne z przepisami krajowymi i europejskimi?

Dyskusja wokół zmiany zasad rozliczenia właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych jest obecnie skoncentrowana na czynnikach ekonomicznych. Niemniej jednak dogłębna analiza prawna uchwalonej ustawy wskazuje szereg problemów prawnych, zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i europejskiego – uważa Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV (SBF).

Zmiany rozliczania właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych – opinia

Stowarzyszenie podkreśla, że jednym z argumentów strony rządowej, przemawiających za zmianą korzystnego dotychczas systemu opustów na system net-billingowy jest dostosowanie polskiego rynku do wymagań stawianych przez Unię Europejską (UE). Tymczasem, opinia prawna przygotowana przez DLA Piper wskazuje, że nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) może być niezgodna z dyrektywami, które powinna wdrażać – wskazuje SBF i tłumaczy, że mowa o RED II i tzw. dyrektywie rynkowej. Pojawiają się też wątpliwości co do zgodności z Konstytucją niektórych przepisów, a także co do złamania regulaminu Sejmu w czasie uchwalania ustawy. Przygotowywana w dużym pośpiechu ustawa może także wymagać notyfikacji przez Komisję Europejską. Ponadto, wprowadzenie nowych mechanizmów rozliczeń dla prosumentów może zostać zakwalifikowane jako pomoc publiczna. Stowarzyszenie podkreśla, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wielokrotnie przekonywało, że zmiany są podyktowane dostosowaniem do dyrektywy RED II oraz tzw. dyrektywy rynkowej. Tymczasem według organizacji branżowej, okazuje się, że w wielu obszarach projektowane zmiany są sprzeczne z przepisami krajowymi i europejskimi.

Prawo polskie a zmiany rozliczania właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych

Stowarzyszenie zaznacza, że nowelizacja ustawy o OZE może naruszać przede wszystkim procedury stanowienia prawa w Polsce, w szczególności art. 7. Konstytucji oraz zasady zawarte w art. 2. Konstytucji, które dotyczą demokratycznego państwa prawa. Tryb wprowadzania zmian w obszarze rozliczania właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznychnarusza w szczególności zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa – uważa SBF.

W opinii organizacji, uzasadnienie ustawy nie wyjaśnia w sposób wystarczający m.in. potrzeby i celu wydania tego aktu prawnego oraz nie przedstawia rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana. Ponadto nie wskazuje skutków społecznych, gospodarczych, finansowych oraz prawnych wprowadzanych regulacji – wylicza Stowarzyszenie.

Prawo europejskie a zmiany rozliczania właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych

Ponadto według opinii DLA PIPER, nowelizacja ustawy o OZE może wymagać notyfikacji na podstawie art. 107 ust. 1 TFUE, określającego środki stanowiące pomoc państwa. Przemawiają za tym cztery przesłanki, wśród których jest wprowadzenie selektywnej korzyści dla prosumentów. Proponowane regulacje stoją w sprzeczności z art. 15 dyrektywy rynkowej, gdyż zmiany nie odzwierciedlają m.in. kosztów opłat sieciowych.

Nowelizacja ustawy o OZE może być też sprzeczna z dyrektywą RED II, gdyż proponowane zmiany dotyczące formuły cenowej są wprost niezgodne z art. 21 ust 1 (a-d) dyrektywy, odnoszącym się do praw przysługujących prosumentom – wskazuje SBF.

Branża apeluje o wydłużenie okresu przejściowego

Bogdan Szymański, prezes SBF Polska PV wyjaśnia, że branża postuluje przede wszystkim o wydłużenie okresu przejściowego. – Apelujemy o wprowadzenie sprawiedliwego mechanizmu rozliczenia energii pobranej i wprowadzonej przez prosumenta. W naszej ocenie rozliczenie w ramach net-billingu powinno odbywać się w cenach netto, a podatki i opłaty powinny być naliczane jedynie od różnicy wartości energii. Ponadto ceny zakupu i sprzedaży energii przez prosumenta powinny być zbieżne – komentuje przedstawiciel organizacji branżowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny