lista substratów odpadowych

Zbyt wąska lista substratów odpadowych

Polska Organizacja Biometanu (POB) zwraca uwagę na zapisy zawarte w jednym z przekazanych do konsultacji projektów rozporządzeń. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Zdaniem POB, lista substratów odpadowych zaproponowanych przez MRiRW jest zbyt ograniczona, aby umożliwić pełen rozwój krajowej branży biometanowej.

Wąska lista substratów odpadowych może znacznie ograniczyć rozwój rynku biogazu

Organizacja wskazuje, że pominięcie istotnej części odpadów może znacznie ograniczyć rozwój rynku biogazu w Polsce. Dlatego POB postuluje rozszerzenie listy dozwolonych substratów o podstawowe odpady wytwarzane w zakładach przetwórczych.

Jednocześnie w ocenie członków POB, konieczne jest pilne uporządkowanie systemu prawnego w branży biogazu i biometanu na styku wielu poziomów legislacji. Wynika to z powszechnej tendencji do rozszerzania ograniczeń prawnych.

29 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia. Mowa o projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument oznaczony jest numerem 751. Celem rozporządzenia ma być określenie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych. Michał Tarka, dyrektor generalny POB, zwraca uwagę, że zaproponowane przez MRiRW brzmienie pomija istotną część odpadów. Stanowi to w jego opinii istotne utrudnienie dla funkcjonowania biogazowni i biometanowni, a w efekcie może ograniczać rozwój rynku biogazu w Polsce. – Wprowadzenie ułatwień dla rozwoju rynku biogazu w Polsce jest nadrzędnym celem ustawy, na podstawie, której planowane jest wydanie przedmiotowego rozporządzenia. Z tego też względu należy uznać, że proponowane brzmienie przekazanego do konsultacji projektu nie pozwala na realizację ustawowego celu i tym samym jest sprzeczne z ideą ustawy – zaznacza dyrektor Tarka.

Wąska lista substratów odpadowych – POB postuluje jej rozszerzenie

Z tego powodu POB postuluje rozszerzenie listy dozwolonych substratów odpadowych o podstawowe odpady, które są wytwarzane w zakładach przetwórczych. Organizacji chodzi m.in. o szlamy i osady z zakładowych oczyszczalni ścieków. Według Organizacji, ma to ułatwić zakładom przetwórstwa rolno-spożywczego, dla których biogazownie rolnicze stanowią praktycznie jedyne rozwiązanie w tym zakresie, właściwe zagospodarowanie odpadów i wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Na podobne ograniczenia POB wskazuje w odniesieniu do zapisu o możliwości przekazania biomasy pozyskanej wyłącznie od producenta biomasy. Zdaniem organizacji, tak sformułowany zapis wyklucza firmy, profesjonalnie zajmujące się ogrodnictwem i utrzymaniem terenów zieleni, które w trakcie wykonywania prac są w stanie pozyskać dużą ilość biomasy roślinnej. – Dodanie zapisu o możliwych pośrednikach, którzy w imieniu producenta będą mogli przekazać pozyskaną biomasę do biogazowni, to kolejny krok w kierunku pełnego rozwoju krajowej branży biometanowej – wskazuje Michał Tarka.

Analizując przesłany do konsultacji omawiany projekt rozporządzenia MRiRW, członkowie POB zwrócili również uwagę na szereg problemów interpretacyjnych. Mogą one ich zdaniem budzić wątpliwości na etapie funkcjonowania biogazowni rolniczych. – Naszym zdaniem niektóre zapisy wymagają jednoznacznego potwierdzenia, albowiem istnieje ryzyko, że mogą występować różnice w interpretacji ustawodawcy, interpretacji administracji lokalnej i służb kontrolnych, powodując poważne konsekwencje po stronie wytwórców biogazu – podsumowuje dyrektor generalny.

Nowy członek POB

Organizacja poinformowała również, że we wrześniu br. do POB dołączyła firma PGNiG BioEvolution Grupy Orlen. Spółka ta pełni istotną rolę we wdrażaniu projektów biogazowych i biometanowych wynikających z przyjętej strategii Grupy Orlen do 2030 r. Zgodnie z określonymi kierunkami rozwoju w perspektywie najbliższej dekady Grupa Orlen ma stać się jednym z czołowych polskich producentów biometanu. – Biometan będzie odgrywał coraz większe znaczenie w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski. Nasz kraj ma ogromny potencjał substratowo-odpadowy, pozwalający na wkomponowanie „zielonego odnawialnego gazu” do polskiego miksu energetycznego. Skorzysta na tym przede wszystkim nasze bezpieczeństwo energetyczne – podkreślił Leszek Mańk, prezes Zarządu PGNiG BioEvolution.

– Rok od naszego powstania Polska Organizacja Biometanu zyskuje wyspecjalizowanego w rozwoju biometanu przedstawiciela największego koncernu energetycznego nie tylko w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspólnie z wszystkimi członkami zamierzamy wspierać rozwój branży biometanowej i zapewnić prawne, ekonomiczne i społeczne warunki sprzyjające powstawaniu nowych instalacji – powiedział dyrektor Tarka.

Na podstawie nadesłanych informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu