Zwiększyć wykorzystanie biometanu

POB chce zwiększać produkcję i wykorzystanie biometanu

Zdaniem Polskiej Organizacji Biometanu (POB) konieczne jest przyjęcie w krajowych dokumentach strategicznych ambitnych celów dekarbonizacyjnych w oparciu o lokalne źródła produkcji biometanu. Polska powinna systematycznie zwiększać produkcję i wykorzystanie biometanu w sieciach gazowych. Powinno to być realizowane w okresach do 2030 r., 2040 r. i 2050 r.

Powyborcze oczekiwania POB, która chce zwiększać produkcję i wykorzystanie biometanu

Strategiczne znaczenie dla kierunków rozwoju krajowego sektora energetycznego, paliwowego i gazowego mają dwa dokumenty – przypomina POB. To: Polityka Energetyczna Państwa 2040 (PEP 2040) oraz Krajowy Plan w Dziedzinie Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Z uwagi na ich kluczową rolę, POB wyraża powyborcze oczekiwania, dotyczące aktualizacji obydwu dokumentów. Organizacja oczekuje uwzględnienia w ich nowych celach i treściach dużo większej roli dla branży biometanowej. – Pomimo że Krajowy plan na rzecz energii i klimatu oraz Polityka energetyczna Polski zostały opracowane stosunkowo niedawno – w 2019 i 2021 roku, to z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące na światowym rynku energii i paliw oraz rosnącej roli biometanu, część ich postanowień zdążyła stracić na aktualności. Rekordowy wzrost cen energii, spotęgowany agresją militarną Rosji na Ukrainę, wymusił podjęcie radyklanych kroków w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw surowców do Polski. To właśnie biometan coraz częściej wskazywany jest w Unii Europejskiej (UE) jako możliwe źródło uzupełnienia zaopatrzenia w coraz droższy i trudniej dostępny gaz ziemny – podkreślił Michał Tarka, dyrektor generalny i członek Zarządu POB.

„Biometan w polskiej polityce energetycznej” – analiza przygotowana przez POB

Polska Organizacja Biometanu przygotowała analizę pt. „Biometan w polskiej polityce energetycznej”. Jest ona dostępna na stronie internetowej POB. Opracowanie omawia potrzebny zakres, tryb i harmonogram planowanych aktualizacji PEP2040 oraz KPEiK. Chodzi o aktualizacje w odniesieniu do kwestii istotnych dla rozwoju rynków biogazu i biometanu. W opracowaniu przedstawiono także wnioski płynące z dostępnych publicznie analiz, scenariuszy i wytycznych. Wnioski te mogą wspomóc dokonanie korekty w planowaniu strategicznym w zakresie paliw zdekarbonizowanych i wzmocnić rolę „zielonego” odnawialnego paliwa, jakim jest biometan – uważa POB.

W opracowaniu wskazano również na fakt, że do 8 listopada br. już 21 państw członkowskich UE opublikowało zaktualizowane projekty krajowych planów dla energii i klimatu. Wśród nich nie znalazła się jednak Polska. Polska Organizacja Biometanu zaapelowała o jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie.

Minimalne cele, by zwiększać produkcję i wykorzystanie biometanu

Polska Organizacja Biometanu postuluje wpisanie do PEP 2040 i KPEiK minimalnych celów produkcji biometanu. Miały by one być określone na poziomie co najmniej 2 mld m³ na rok 2030 (potencjał wynosi ok. 3 mld m³) oraz 5 mld m³ biometanu na rok 2040 z perspektywą 8 mld m³ na rok 2050 (potencjał ok. 9 mld m³). – Naszym celem jest doprowadzenie do uznania biometanu za realną przyszłą alternatywę dla gazu ziemnego w Polsce. I wzmocnienie jego pozycji w projektowanych systemach wsparcia oraz działaniach ustawodawczych i pozaustawodawczych, wzmacniających wykorzystanie biometanu. Jestem przekonany, że biometan jako paliwo częściowo zastąpi paliwa kopalne w sektorach: transportowym, ciepłowniczym oraz przemyśle gazo-chłonnym – wskazał dyrektor Tarka.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu