Wody termalne

Wykorzystają wody termalne i panele fotowoltaiczne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że wczoraj zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”.

Wody termalne wykorzystane w Kazimierzy Wielkiej i Cudzynowicach

Jak podaje UMWŚ, wartość projektu oszacowano na ponad 12 ,6 mln zł, a dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) ma wynieść niemal 8 mln zł.

Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie zapotrzebowania na ciepło w obiektach objętych projektem, energią z pomp ciepła wykorzystujących wody geotermalne z odwiertu GT 1 w Cudzynowicach. Projekt będzie realizowany w Kazimierzy Wielkiej oraz Cudzynowicach. Przedsięwzięciem zostaną objęte następujące obiekty: Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy.

Zakres dofinansowanego projektu

Jak wskazuje UMWŚ, zakres projektu obejmuje zmodernizowanie odwiertu GT-1 w celu osiągnięcia przepływu wody o temp. ok. 28°C z 5 m3/h do 80 m3/h. W ramach przedsięwzięcia w miejscowości Kazimierza Wielka ma zostać wykonany odwiert chłonny o głębokości ok. 750 m wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie także rurociąg tłoczny łączący odwierty GT-1 i GT-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pompy tłoczne). Projekt przewiduje również modernizację kotłowni w Cudzynowicach. Zasila ona w ciepło budynki Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. W projekcie ujęto również modernizację kotłowni węglowej w Kazimierzy Wielkiej. Kotłownia ta zasila budynki Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i basen Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. W rezerwowe źródło ciepła ma zostać przekształcona kotłownia olejowa zasilająca obecnie Halę Sportową. Projekt zakłada również modernizację tej kotłowni.

Wykonane ma zostać także nowe przyłącze z rur preizolowanych z budynku obecnej kotłowni węglowej do budynków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Nowe przyłącza z rur preizolowanych ma zostać wykonane również z planowanej kotłowni geotermalnej (pompy ciepła) w Kazimierzy Wielkiej do budynku obecnej kotłowni węglowej. Projekt przewiduje wykonanie jeszcze jednego przyłącza z rur preizolowanych z budynku obecnej kotłowni olejowej (Hala Sportowa) do budynku administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej.

Ponadto w ramach dofinansowanej inwestycji zaplanowano modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Modernizacja ma dostosować instalację do zasilania niskimi parametrami.

Na dachach ww. budynków zaplanowano także montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 160 kWp. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych wykorzystywana będzie do napędu pomp ciepła i pomp tłocznych. Realizacja projektu powinna się zakończyć 31 grudnia 2020 r.

Umowę o dofinansowanie podpisali Andrzej Bętkowski, marszałek i Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Jan Nowak, starosta i Michał Bucki, wicestarosta powiatu kazimierskiego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

partner merytoryczny