Wokół zrównoważonego rozwoju

Realizacja działań wynikających z postanowień Konferencji ONZ nt. Zrównoważonego Rozwoju – Rio+20 to główny temat rozmów podjętych na drugiej sesji Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku. Ministrowie obradowali w dniach 30 czerwca – 8 lipca br. Polskę reprezentował Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i obecny prezydent konferencji stron konwencji klimatycznej ONZ (COP19).
 
Wśród koniecznych działań ministrowie wymieniali m.in. promowanie efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz podnoszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. Według nich, zrównoważonemu rozwojowi przysłużą się rozwój edukacji i innowacji, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i wylesianiu, ochrona gleb, powietrza i wody, a także promowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny