Ustawa o etykietowaniu energetycznym

Ustawa o etykietowaniu energetycznym

W zeszłym miesiącu Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnego ramowego rozporządzenia dotyczącego etykietowania energetycznego.

Dostosowanie regulacji do rozporządzenia unijnego

Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r., ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L.198 z 28.07.2017, zwane „rozporządzeniem nr 2017/1369”). Rozporządzenie to uchyla dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010).

Co ciekawe, rozporządzenie nr 2017/1369 obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r., natomiast polska ustawa, która ma być przecież z nim zgodna, znajduje się dopiero w fazie konsultacji międzyresortowych. Zmiany są niezbędne, ponieważ polska ustawa do tej pory wdrażała dyrektywę do prawa krajowego, a obecnie istnieje konieczność dostosowania jej treści do przepisów nowego rozporządzenia, które obowiązuje w państwach członkowskich bezpośrednio. Stąd należy dostosować do niego krajowe środki za naruszenie przepisów rozporządzenia oraz system sankcji. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, „mając na względzie fakt, iż obecne przepisy odwołują się do aktów delegowanych wydanych na podstawie dyrektywy 2010/30/UE, to z chwilą wejścia w życie nowych aktów delegowanych określających wymagania w zakresie etykietowania energetycznego, organ monitorujący oraz ograny kontrolne nie będą miały podstawy prawnej do kontynuowania działań kontrolnych oraz monitorujących dla wszystkich grup produktów”. Organem monitorującym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zaś organy kontrolne stanowią wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nowelizacja aktu przewiduje również zmianę tytułu ustawy. Proponowany tytuł ustawy brzmi „ustawa o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią oraz kontroli realizacji programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych”.

Analogicznie do rozporządzenia 2017/1369, ustawa nie będzie miała zastosowania do produktów już używanych, z wyjątkiem tych importowanych z kraju trzeciego, oraz do środków transportu osób lub towarów. Będzie zatem dotyczyła wszystkich produktów wprowadzonych do użycie na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Nowa skala etykietowania

Rozporządzeniem wprowadzono m.in. etykietę ze zmienioną skalą od A do G, zastępując i uchylając dotyczchasowe akty delegowane, wydane na podstawie dyrektywy 2010/30/UE.

W motywie 2. rozporządzenia 2017/1369 podkreślono celowość wprowadzenia zmian w zakresie etykietowania: „etykietowanie energetyczne umożliwia klientom dokonywanie świadomych wyborów na podstawie zużycia energii przez produkty związane z energią. Informacje na temat efektywnych i zrównoważonych produktów związanych z energią znacząco przyczyniają się do uzyskiwania oszczędności energii i obniżania rachunków za energię, a jednocześnie propagują innowacje i inwestycje w wytwarzanie produktów efektywniejszych energetycznie. Poprawa efektywności produktów związanych z energią, osiągana poprzez świadome wybory klientów i zharmonizowanie odnośnych wymogów na szczeblu Unii, przynosi również korzyści producentom, przemysłowi i ogólnie gospodarce Unii”. Rozporządzenie 2017/1369 zakłada ujednolicenie klasyfikacji energetycznej danego produktu z wykorzystaniem liter od A do G. I tak najmniej efektywne energetycznie urządzenia, obecnie skategoryzowane w grupie A+, zyskają oznaczenie G. Ministerstwo planuje, że wejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy nastąpi w 2020 r.

Baza danych o produktach

Ze względu na fakt, że regulacja ta znajduje się w rozporządzeniu i będzie obowiązywała w krajach członkowskich bezpośrednio, ustawa pomija problematykę bazy danych o wprowadzanych do obrotu produktach. Ma to być rejestr prowadzony przez Komisję Europejską, składający się z części publicznej, części dotyczącej zgodności oraz portalu internetowego umożliwiającego dostęp do obu części.

Baza ma służyć:

  • wspieraniu organów nadzoru rynku w wykonywaniu ich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia i odpowiednich aktów delegowanych, w tym w ich egzekwowaniu;
  • dostarczaniu społeczeństwu informacji dotyczących produktów wprowadzonych do obrotu oraz ich etykiet energetycznych i kart informacyjnych produktu;
  • dostarczaniu Komisji aktualnych informacji w zakresie efektywności energetycznej produktów do celów przeglądów etykiet energetycznych.

Należy podkreślić, że baza danych o produktach nie zastępuje ani nie zmienia obowiązków organów nadzoru rynku – w Polsce Prezesa UOKiK-u.
Od 1 stycznia 2019 r., przed wprowadzeniem do obrotu egzemplarza nowego modelu objętego aktem delegowanym, dostawca wprowadza, w odniesieniu do tego modelu, do publicznej części bazy danych o produktach i jej części dotyczącej zgodności informacje określone w załączniku I do rozporządzenia. W przypadku gdy egzemplarze modeli objętych aktem delegowanym są wprowadzane do obrotu między 1 sierpnia 2017 r. a 1 stycznia 2019 r., termin ten upływa 30 czerwca 2019 r. Informacje, które, zgodnie z rozporządzeniem, mają być wprowadzane przez dostawcę do publicznej części bazy danych to:

  • nazwa lub znak towarowy, adres, dane kontaktowe i inna prawna identyfikacja dostawcy;
  • identyfikator modelu;
  • etykieta w formacie elektronicznym;
  • klasa(-y) efektywności energetycznej i inne parametry na etykiecie;
  • parametry w karcie informacyjnej produktu w formacie elektronicznym.

Przepisy dotyczące bazy danych będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.

fot. na otwarcie: sozosfera.pl

Tomasz Miś

Tomasz Miś

radca prawny, Kancelaria Leśniewski Borkiewicz & Partners (wcześniej Kancelaria Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k., pod której szyldem publikował do końca 2019 r.); e-mail: tm@lbplegal.com

Izabella Sobieraj

Izabella Sobieraj

prawnik, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k.
izabella.sobieraj@sdzlegal.pl