Termomodernizacja Domu Studenckiego

Termomodernizacja domu studenckiego – dwa projekty Politechniki Warszawskiej ze wsparciem NFOŚiGW

Domy Studenckie Politechniki Warszawskiej „Wcześniak” w Płocku oraz „Ustronie” w Warszawie zostaną poddane gruntownym pracom termomodernizacyjnym – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Działania w tym zakresie będą możliwe dzięki wsparciu finansowemu dla obu przedsięwzięć w wysokości prawie 6 mln zł.

Termomodernizacja Domu Studenckiego „Wcześniak” w Płocku

Jak podaje NFOŚiGW, celem projektu pn. „Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej >>Wcześniak<< w Płocku” jest przeprowadzenie remontu budynku, dzięki czemu zmniejszona zostanie emisja CO2. Efekt ten ma zostać osiągnięty dzięki poprawie efektywności energetycznej całego obiektu.

Zakres przedsięwzięcia uwzględnia m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych i grzejników, a także montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,9 kW. Ponadto projekt przewiduje wymianę węzła ciepłowniczego wyposażonego w system regulacji, sterownia i zarządzania ciepłem (układ „sztucznej inteligencji”) oraz montaż zaworów termostatycznych.

Wynikiem realizacji przedsięwzięcia będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych o 18,09 MWe, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2975,20 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 o 232,17 Mg/rok. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 59,08 MWh/rok. Łączne dofinansowanie to ponad 3,1 mln zł, w tym prawie 2,8 mln w formie dotacji.

Termomodernizacja Domu Studenckiego „Ustronie” w Warszawie

Z kolei przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej >>Ustronie<< w Warszawie” zakłada prace termomodernizacyjne, które zaowocować mają zmniejszeniem emisji CO2. Zakres projektu będzie obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW, a także wymianę grzejników i modernizację węzła ciepłowniczego wyposażonego w system regulacji sterownia i zarządzania ciepłem (układ „sztucznej inteligencji”). Zaplanowano również montaż zaworów termostatycznych oraz modernizację wentylacji mechanicznej.

Dzięki przeprowadzonym działaniom zmniejszyć się ma zużycie energii pierwotnej o 2888,71 GJ/rok, a emisja CO2 ma zostać zredukowanao 384,242 Mg/rok oraz wzrost energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych o 34,566 MWh/rok. Uzyskana zostanie również dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej – przez zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne – w wysokości 0,04 MWe. Całkowite dofinansowanie dla projektu wynosi ponad 2,6 mln zł, w tym prawie 2,4 mln dotacji.

Projekty mają zostać zakończone w czerwcu 2021 r.

Dofinasowanie dwóch inwestycji Politechniki Warszawskiej jest realizowane w ramach programu NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” oraz „Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Umowy dotyczące powyższych przedsięwzięć zostały podpisane 28 lutego br., a zakończenie realizacji projektów zaplanowano na czerwiec 2021 r.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)