Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że w mieście startuje pilotażowy program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W tym roku dotacje w ramach programu może uzyskać 20 gospodarstw domowych. Na zadanie przeznaczono 1 mln zł.

Jednocześnie krakowski magistrat podkreśla, że na wykonanie termomodernizacji mieszkańcy, którzy zgłoszą się do pilotażu, mają czas do 10 listopada br. Dlatego UM wskazuje, że nie warto zwlekać i osoby zainteresowane już teraz powinny kompletować wymagane dokumenty.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – pilotaż w Krakowie

Wnioski o dofinansowanie termomodernizacji w ramach programu pilotażowego będą przyjmowane od 24 września do 5 października br.

Urząd Miasta zaznacza, że w ramach programu dotacja udzielana będzie do termomodernizacji budynków jednorodzinnych, które posiadają ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła po 13 września 2011 r. o dotację mogą się ubiegać osoby, których nieruchomości posiadają ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania. Termomodernizacja powinna obejmować docieplenie ścian zewnętrznych (maksymalnie 150 zł/m2), docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maksymalnie 150 zł/m2), docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie (maksymalnie 150 zł/m2) oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (maksymalnie 400 zł/m2 powierzchni stolarki).

Termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 tys. zł.

Program jest kierowany do osób fizycznych, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zaznacza UM.

Magistrat wylicza także niezbędne dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji. Są to dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością. Przy czym UM wskazuje, że w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku jednorodzinnego, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku na wykonanie dotowanej inwestycji. Z kolei w przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli obu lokali.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – niezbędne dokumenty

Składając wniosek należy też przedłożyć dokumenty uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Wymagane jest także dołączenie do wniosku oceny energetycznej lub audytu energetycznego oraz oświadczenie beneficjenta programu termomodernizacji dotyczące nieprowadzenia w budynku działalności gospodarczej, wykonania całości prac termomodernizacyjnych, wykonania inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy oraz potrzeby uzyskania wymaganych dokumentów/pozwoleń do realizacji zadania. Należy także przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy, pisemną informację wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego i inne dokumenty, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

 

reklama