Poprawą efektywności energetycznej

Szereg inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej

Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) poinformowało o dofinansowaniu udzielonym ze środków programów regionalnych dla szeregu inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Warszawskie przychodnie zmierzą się z poprawą efektywności energetycznej

Zgodnie z informacjami UMWM, Warszawskie przychodnie działające w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów przejdą kompleksową termomodernizację. Będzie to możliwe dzięki 3,7 mln zł dofinansowania z programu regionalnego. Prace obejmą placówki przy ul. Soczi, Chełmskiej oraz Jadźwingów. W planach jest ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, a także modernizacja instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania. Budynki staną się bardziej przyjazne dla środowiska, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE). Zamontowanych zostanie bowiem 320 paneli fotowoltaicznych, a oświetlenie wymienione na energooszczędne.

Tytuł dofinansowanego projektu to: „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów”. Beneficjentami są: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, a całkowita wartość projektu sięga niespełna 5,8 mln zł. z kolei kwota dofinansowania wynosi prawie 3,77 mln zł, zostało ono udzielone w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Efektywniejsza energetycznie siedziba Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim

Siedziba Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckiego przejdzie termomodernizację – wskazał UMWM i dodał, że dzięki funduszom europejskim możliwa będzie kontynuacja dotychczasowych prac remontowych prowadzonych przez władze powiatu. W budynku mieści się również Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany. Inwestycja obejmie ocieplenie ścian i stropodachu budynku. Zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznych. Wiązać się to będzie z poprawą efektywności energetycznej budynku i ograniczeniem strat ciepła. W efekcie możliwe będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym – wskazuje UMWM.

Dofinansowane przedsięwzięcie zatytułowano: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim”, a beneficjentem jest Powiat Grodzisk Mazowiecki. Całkowita wartość projektu to ponad 1,075 mln zł, a kwota dofinansowania sięgnie ponad 234 tys. zł. inwestycja będzie wsparta w ramach Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.

Strażnice OSP i szkoły ze wsparciem z Unii Europejskiej na działania związane z poprawą efektywności energetycznej

Budynki użyteczności publicznej w gminie Nasielsk posiadają nieefektywne ekologicznie systemy grzewcze, co przekłada się też na wysokie koszty ogrzewania, niedogrzane pomieszczenia oraz zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Dzięki wsparciu unijnemu w budynkach ochotniczej straży pożarnej (OSP) w Nasielsku oraz Cieksynie zostaną zmodernizowane stropy, ściany zewnętrzne, system grzewczy oraz system ciepłej wody użytkowej, wymienione zostaną także drzwi i okna. Ponadto w Cieksynie planowana jest wymiana obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych i orynnowania. Z kolei na budynku OSP w Nasielsku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Prace będą również prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Modernizację przejdą instalacja ciepłej wody użytkowej, system grzewczy oraz stropy. Planowa jest również wymiana okien. Z kolei w halach sportowych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Cieksynie oraz Starych Pieścirogach zostaną wymienione m.in. wewnętrzne drzwi. Zmodernizowany zostanie system grzewczy w budynkach hal.

Kompleksowa modernizacja energetyczna umożliwi ograniczenie zużycia energii obiektów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Poprawi się także komfort użytkowników placówek oraz stan powietrza w gminie Nasielsk – podkreśla UMWM.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza” (Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna), a całkowita wartość projektu to niespełna 2,6 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości niemal 1,7 mln zł.

Poprawą efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej zajmie się Gmina Nowej Suchej

W ramach projektu wybudowana zostanie kotłownia gazowa oraz przebudowane będą instalacje c.o., wodociągowa i kanalizacyjna w budynku użyteczności publicznej położonym w Nowej Suchej. Z nowej kotłowni korzystać będzie także Gminna Biblioteka Publiczna. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja budynku wielofunkcyjnego, w którym znajdują się lokale mieszkalne. Prace polegać będą na ociepleniu ścian – dodał UMWM.

Projekt pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej” realizować będzie Gmina Nowa Sucha, a całkowita wartość projektu wyniesie nieco pond942 tys. zł, a kwota dofinansowania (z Działania: 4.2 Efektywność energetyczna) sięgnie niemal 500 tys. zł.

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych, czyli prace nad poprawą efektywności energetycznej w Płochocinie i Ożarowie Mazowieckim

Urząd marszałkowski zaznaczył, że w ramach inwestycji budynki szkół w Płochocinie i Ożarowie Mazowieckim przejdą kompleksową termomodernizację. W Szkole Podstawowej w Płochocinie zostaną ocieplone ściany zewnętrzne nadziemne oraz przy gruncie, stropodach w części dydaktycznej A, B i C oraz dach w części sportowej. Modernizacji zostaną poddane: system grzewczy w części sportowej budynku i kotłowni w części dydaktycznej. Wykonana zostanie także kotłownia w części sportowej. Zmodernizowane będzie również oświetlenie. Budynek zyska nowa instalację fotowoltaiczną – wylicza UMWM.

W budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim ocieplony zostanie stropodach, wymienione okna, luxfery i drzwi wewnętrzne. Zmodernizowany zostanie system ciepłej wody użytkowej, kotłownia i oświetlenie. Wymieniona będzie także instalacja centralnego ogrzewania, a w budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna – dodaje urząd marszałkowski.

Dzięki termomodernizacji budynków dwóch szkół zapotrzebowanie na energię zmniejszy się w nich o 46,95%. Będą to znaczne oszczędności dla gminy – dodaje UMWM.

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” realizować będzie beneficjent Gmina Ożarów Mazowiecki. Całkowita wartość projektu to niemal 6,149 mln zł, przy kwocie dofinansowania na poziomie 4 mln zł (z działania: 4.2 Efektywność energetyczna).

Działania związane z poprawą efektywności energetycznej w Samogoszczy

Prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Samogoszczy obejmą modernizację centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. W ramach inwestycji zaplanowano ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i ocieplenie ścian zewnętrznych. Projekt przewiduje wymianę okien zewnętrznych i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym poprawią się warunki pracy i nauki dla uczniów i nauczycieli – podkreśla UMWM.

Beneficjentem jest Gmina Maciejowice, a całkowita wartość projektu wyniesie ponad 2,2 mln zł (kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to niespełna 1,35 mln zł (projekt zostanie wsparty w ramach działania 12.1 REACT – EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu).

Na podstawie mazovia.pl i mazovia.pl

fot. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu