Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku

Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku przyjęta!

Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035 to – jak podaje Urząd Miejski w Gdańsku (UM) – dokument uzupełniający Strategię Rozwoju Gdańska oraz Program Operacyjny Mobilność i Transport o aspekty związane z elektromobilnością. Wczoraj strategia została jednogłośnie przyjęta przez radnych Miasta Gdańska.

Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku – odwrócić proporcje

Strategia adresowana jest do wszystkich mieszkańców, także do niechronionych uczestników ruchu. Promujemy przede wszystkim transport publiczny oraz aktywne formy przemieszczania się po mieście. Zależy nam na ograniczeniu liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi oraz ogólnej liczby samochodów w mieście. A jeżeli podróż ma się odbyć samochodem, to najlepiej z napędem alternatywnym i z wykorzystaniem mobilności współdzielonej – wyjaśnia Magdalena Szymańska z Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, koordynatorka ds. elektromobilności.

Gdańskie badanie ruchu przeprowadzone w 2016 r. pokazało, jak na co dzień poruszają się mieszkańcy. Największy odsetek, bo aż 41% przypada na podróże samochodem osobowym. Z transportu publicznego korzysta 32% badanych, 21% porusza się pieszo, a 6% – rowerem. – Strategia rozwoju elektromobilności stanowi dla nas narzędzie, aby te trendy zmienić. Zależy nam na odwróceniu proporcji, na tym, by mniej codziennych podróży było odbywanych samochodami prywatnymi – mówi Magda Szymańska.

Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku uzgodniona w konsultacjach

Wiosną br. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dokumentu, jakim jest Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku. W związku z zagrożeniem epidemicznym odbywały się w formie zdalnej. Mieszkańcy zgłaszali uwagi mailowo, drogą korespondencyjną oraz na interaktywnych spotkaniach, które umożliwiły wyrażenie opinii oraz zaproponowanie zmian.

Równolegle realizowano badania opinii społecznej na temat rozwoju elektromobilności. Do mieszkańców oraz Rad Dzielnic skierowano ankiety online, a dzięki telefonicznym wywiadom, uzyskano informacje od gdańskich przedsiębiorców i użytkowników samochodów elektrycznych. W badaniach ankietowych, trwających od 27 maja do 16 czerwca br. wzięło udział 967 respondentów mieszkających w Gdańsku.

Badania pokazały m.in., że większość mieszkańców Gdańska, popiera ideę zrównoważonego transportu, czyli ograniczanie podróżowania po mieście prywatnymi samochodami osobowymi, na rzecz częstszego korzystania z transportu publicznego, carsharingu, aktywnych form mobilności – rowerów, hulajnóg i podróży pieszych oraz zwiększenia udziału samochodów zeroemisyjnych – wylicza UM.

Co zawiera Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku?

Z perspektywy użytkowników samochodów elektrycznych, rozwój elektromobilności to przede wszystkim rozwój infrastruktury ładowania – głównie ogólnodostępnych ładowarek na największych osiedlach Gdańska. Ta grupa wskazała również na konieczność promowania idei zrównoważonego transportu, rozwój alternatywnych środków podróżowania (głównie rowerów i hulajnóg), a także zachęcenie mieszkańców do korzystania z publicznego transportu zbiorowego.

Jak wskazuje UM, Strategia rozwoju elektromobilności w Gdańsku powstała jako odpowiedź na wymogi Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w efekcie konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument przywołuje m.in. przykłady dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego transportu, krajowe i gdańskie dokumenty strategiczne w tym obszarze oraz nakreśla obowiązki w zakresie rozwoju elektromobilności nakładane na samorządy. Przede wszystkim jednak Strategia zawiera rekomendacje dla Gdańska, cele strategiczne oraz opis powiązanych z nimi działań.

Coraz bliżej podpisania porozumienia z operatorami hulajnóg

Wzrost bezpieczeństwa drogowego, w szczególności niechronionych uczestników ruchu, czyli uregulowanie użytkowania urządzeń transportu osobistego (UTO), to kolejny aspekt na który zwróciła uwagę grupa docelowa Strategii. Na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu władze Gdańska poinformowały o wdrożeniu rozwiązań, które poprawią relacje na linii pieszy – użytkownik hulajnogi.

Po intensywnych konsultacjach, udało się wypracować porozumienie z operatorami hulajnóg elektrycznych, które ureguluje zasady korzystania z hulajnóg w przestrzeni miejskiej. W ramach porozumienia powstanie ok. 200 parkingów na hulajnogi. Ich malowanie rozpoczęło się 23 września. Parkingi mają powstać w większości przy stacjach MEVO – zaznacza UM.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. UM w Gdańsku

reklama

 

reklama