Rozwój elektromobilności

Rozwój elektromobilności w stanowisku UMP

Unia Metropolii Polskich (UMP) poinformowała, że wystosowała pismo do Michała Kurtyki, ministra klimatu. List podpisany przez Tadeusza Truskolaskiego, prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich i jednocześnie prezydenta Białegostoku zawiera stanowisko organizacji samorządowej, którego przedmiotem jest rozwój elektromobilności.

Jak napisał prezes Truskolaski, „rozwój elektromobilności jest niezwykle istotny dla zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa klimatycznego naszego kraju”.

Rozwój elektromobilności i ustawowy obowiązek samorządów

Rozwój elektromobilności jest przedmiotem regulacji zawartych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU z 2019 r., poz. 1124, z późn. zm.), która weszła w życie 11 stycznia 2018 r. Wspomniany akt prawa nakłada na samorządy różne obowiązki, w tym wskazanie, że udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przez dane miasto i jego jednostki organizacyjne od 1 stycznia 2022 r. ma sięgać co najmniej 10%.

Rozwój elektromobilności – finanse samorządów zagrożone przez pandemię

„Samorządy wielkich miast, w których zanieczyszczenie powietrza pochodzące z samochodów na paliwa kopalne jest największe, przystąpiły do wymiany floty w urzędach i podległych sobie jednostkach organizacyjnych” – stwierdza prezes UMP. W stanowisku samorządowcy zaznaczają przy tym, że „Jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała ambitne plany i bez wątpienia będzie miała wpływ na terminową realizację wymogów zawartych w art. 68 ust. 2, 3 ustawy o elektromobilności. Wynika to z kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest trudna do określenia przyszła kondycja finansowa miast, na którą wpływ mają obecne i planowane działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa oraz wsparcie finansowo-organizacyjne służb medycznych, przedsiębiorców i mieszkańców. Na walkę z koronawirusem miasta angażują milionowe kwoty, przeznaczone m.in. na wsparcie miejskich szpitali i przychodni, pomoc dla osób bezdomnych i starszych, zakup laptopów do nauki zdalnej, maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących. Ponadto, w trosce o gospodarkę, dobro lokalnych przedsiębiorców oraz osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta, Prezydenci Miast UMP opracowali programy pomocowe, których wartość jest liczona w milionach złotych”.

Rozwój elektromobilności – problemy branży motoryzacyjnej i wykonawców zadań publicznych

Równocześnie UMP wskazuje, że „Koronawirus odcisnął także piętno na branży motoryzacyjnej, co może powodować wzrost cen samochodów elektrycznych, które i tak są znacznie droższe od samochodów na paliwa kopalne. A podejmowanie decyzji zakupowych w czasie odbudowy stabilności finansowej będzie się wiązało z potrzebą racjonalizacji wydatków i przeznaczaniem środków w pierwszej kolejności na zaspokajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców i firm działających na rynku lokalnym”.

W piśmie do ministra klimatu UMP zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię, mogącą mieć wpływ na możliwości realizacji obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności. Kwestią tą jest „potencjalny wpływ pandemii na problemy finansowe wykonawców zadań publicznych, którzy – zobligowani koniecznością zapewnienia części swej floty z napędem alternatywnym – mogą nie przystąpić do ogłaszanych przez miasto przetargów lub znacznie podnieść koszty swych usług”. Jednocześnie UMP podkreśla, że „zapowiadane przez Rząd wsparcie samorządów środkami z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu wciąż oddala się w czasie, co również wpływa na planowanie potencjalnych zakupów e-samochodów”.

Rozwój elektromobilności – apel o wydłużenie terminów realizacji obowiązków

Odnosząc się do zasygnalizowanych w liście problemów wpływających na rozwój elektromobilności w Polsce, prezes Truskolaski w zakończeniu stanowiska UMP napisał: „W związku z tym, w pełni popierając ideę rozwoju elektromobilności w naszym kraju, w realizację której miasta Unii Metropolii Polskich włożyły już wiele środków i wysiłku, apelujemy o wydłużenie terminów (przynajmniej o rok) na pozyskanie samochodów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów przez JST oraz spełnienia pozostałych wymogów stawianych przez ustawę:

  • dotyczących zapewnienia odpowiedniej liczby stacji ładowania,
  • odpowiedniego udziału autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów,
  • wygasania umów na wykonanie zadania publicznego z podmiotami nie będącymi w stanie zapewnić pojazdów elektrycznych we flocie.

Zaproponowane wyżej zmiany w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych mają na celu dostosowanie jej zapisów do obecnych możliwości ekonomicznych, wykonawczych oraz społecznych wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych. Uwzględniają również realia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz działających na ich terenie podmiotów gospodarczych”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama