Renowacja z gwarancją oszczędności

Renowacja z gwarancją oszczędności – nowy program NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach jest nowy program pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”.

Program pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” – dla kogo 10 mln zł?

13 grudnia br. NFOŚiGW rozpoczął nabór wstępnych wniosków oraz wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”. Narodowy Fundusz będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane do 31 marca br., natomiast wnioski o dotacje do 28 lutego 2023 r. Budżet I pilotażowego naboru wynosi 10 mln zł – podał NFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego (JST), a także spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jednostek samorządu wskazanych w ustawach.

„Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” – we współpracy z ESCO

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji I naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company (ESCO).

Oferta Narodowego Funduszu to kompleksowy system wsparcia inwestycji w modelu ESCO – począwszy od zapewnienia właścicielowi budynku finansowania wkładu własnego, poprzez opracowanie wzoru umowy o poprawę efektywności energetycznej EPC z Gwarantowaną Oszczędnością Energii (GOE), a także umożliwienie właścicielowi budynku skorzystania z profesjonalnego doradztwa energetycznego, kończąc na zaoferowaniu możliwości wykupu wierzytelności (lub innej alternatywnej formy dofinansowania) przedsiębiorstwa ESCO.

Renowacja z gwarancją oszczędności i wsparcie doradcy energetycznego

W pierwszym naborze wniosków rolę doradcy energetycznego będzie pełnić Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), której prace finansowane są na potrzeby pilotażu ze środków unijnego programu Horyzont 2020 w ramach projektu FinEERGo-Dom. We wspomniany projekt, po stronie polskiej od 2019 r., zaangażowani są NFOŚiGW oraz KAPE. Doradca energetyczny będzie wspierać inwestora – od wstępnego sparametryzowania inwestycji do wyboru optymalnych rozwiązań technicznych na etapie inwestycji i organizacyjnych na etapie użytkowania budynku oraz weryfikacji projektowanych poziomów oszczędności energii i ciepła.

Na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy energetycznego.

Pilotażowy program jest realizowany we współpracy pomiędzy NFOŚiGW oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), którego rola ma polegać na umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania, np. w formie wykupu wierzytelności.

Renowacja z gwarancją oszczędności i rola przedsiębiorstwa ESCO

Umowę EPC jednostka planująca termomodernizację zawiera z przedsiębiorstwem ESCO, które dostarcza środków poprawy efektywności energetycznej wraz z ich finansowaniem na etapie realizacji inwestycji, biorąc przy tym na siebie większość ryzyka finansowego. ESCO jest również zaangażowane w utrzymanie i zarządzanie energią w budynkach w okresie spłaty, a jego wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia gwarantowanych oszczędności – tłumaczy NFOŚiGW.

Fundusz dodaje, że składanie fiszek i wniosków do programu odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama