Rekrutacja ekspertów

Rekrutacja ekspertów do programu „Nowa Energia”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ), który wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we wdrażaniu programu pn. „Nowa Energia”, rozpoczyna proces, jakim jest rekrutacja ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych – informuje NFOŚiGW.

Rekrutacja ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych

Niezależni eksperci dziedzinowi będą oceniać wnioski w programie NFOŚiGW pn. „Nowa Energia”. Program ma na celu wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii energetycznych. Jak wskazuje NFOŚiGW, do zadań ekspertów będzie należała ocena tzw. fiszek na etapie preselekcji oraz ocena wniosków na etapie selekcji, według kryteriów jakościowych punktowych. Eksperci będą również uczestniczyli w panelach eksperckich z wnioskodawcą oraz, w przypadku konieczności, w procedurach odwoławczych.

Szczegółowe wymagania zawiązane z wykonaniem przez eksperta oceny, zostały określone w formularzu wniosku o rejestrację eksperta. Przed przystąpieniem do pracy eksperci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, bezstronności i braku konfliktu interesów – dodaje NFOŚiGW.

Rekrutacja ekspertów ze wskazanymi stawkami wynagrodzenia

Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zasady pracy i wynagrodzenie zgodnie z zaprezentowanymi przez NFOŚiGW stawkami. I tak ocena fiszki projektowej będzie dawała możliwość otrzymania wynagrodzenia w kwocie 700 zł brutto, a ocena pełnego wniosku o dofinansowanie – 1700 zł brutto. Podobne honorarium – w kwocie 1700 zł brutto – będzie przysługiwało za rozpatrzenie odwołania.

Powyższe stawki obejmują wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach panelu ekspertów (również w formie online) – dodaje NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny