Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia”

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” z partnerem strategicznym

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) został partnerem strategicznym dla przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Pierwsza w Polsce biogazownia produkująca biometan, która nie będzie emitować uciążliwych zapachów, powstanie w Brodach, w gminie Lwówek, w woj. wielkopolskim – podanej NCBiR.

„Innowacyjna biogazownia” – efektem przedsięwzięcia ma być uniwersalna technologia

Jak zaznacza NCBiR, głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i budowa innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni, charakteryzującej się efektywnym przetwarzaniem zróżnicowanego strumienia substratów organicznych na biogaz, a następnie uszlachetnianiem go do biometanu.

W efekcie projektu ma zostać opracowana nowa technologia służąca wytwarzaniu biometanu z wykorzystaniem substratów o charakterze odpadowym. Jednocześnie opracowana technologia ma skutkować tym, że biogazownia nie będzie wydzielała do środowiska uciążliwych dla człowieka zapachów, co powinno pozytywnie wpłynąć na społeczny odbiór tego rodzaju instalacji i poprawić reputację branży biogazowej – wskazuje NCBiR. Prototypowa instalacja ma być także samowystarczalna pod względem energii elektrycznej i ciepła, dzięki wykorzystaniu części produkowanego biogazu. Biometan, którego potencjał produkcji w Polsce szacuje się na ok. 8 mld m3 rocznie, będzie mógł być bezpośrednio wtłaczany do krajowej sieci gazowej lub sprężony i wykorzystywany w transporcie, np. jako paliwo dla silników gazowych, do tankowania autobusów czy źródło „zielonego” wodoru. Możliwości wykorzystania biometanu będą jeszcze analizowane w toku przedsięwzięcia – zaznacza NCBiR.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” ma przynieść przełom na polskim rynku

Według Centrum, wszystko wskazuje na to, że technologia innowacyjnej biogazowni będzie stanowić przełom na polskim rynku biogazu i biometanu. Projekt ma spowodować stymulację całej branży, ponieważ kolejni oferenci będą musieli odnosić się do uzyskanych w nim parametrów, które mogą stać się rynkowym wzorem i punktem odniesienia.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wskazuje też, że wyłoniło już wykonawców, którzy w toku prac badawczo-rozwojowych (B+R) podejmą się opracowania rozwiązań dla problemu badawczego z zakresu technologii produkcji biogazu. Są to trzy konsorcja: UNISERV z Katowic oraz Inven Tech z Warszawy; Fidelio Biogas z Warszawy oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO z Zielonej Góry; Instytut Energii z Barczewa oraz Warmiński Instytut Automatyki Przemysłowej Dariusz Robert Wiśniewski z Barczewa. Wszystkie projekty już ruszyły.

Partner strategiczny z Wielkopolski

Nowatorska biogazownia rolnicza ma szansę stać się polską specjalnością – uważa NCBiR. W ostatnich dniach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozyskało w przedsięwzięciu partnera strategicznego, który nie tylko udostępni miejsce do budowy prototypowych instalacji, ale ma również kompetencje w zakresie późniejszego wykorzystania opracowanego demonstratora technologii. Współpraca będzie się odbywała na podstawie zawartej umowy o ustanowieniu partnerstwa publiczno-prywatnego dla „Innowacyjnej biogazowni”.

Na mocy tego dokumentu UP zobowiązał się do zapewnienia dwóch nieruchomości w Brodach, na których wykonawcy przedsięwzięcia będą mogli wybudować w etapie I przedsięwzięcia po dwie instalacje ułamkowo-techniczne, stanowiące odwzorowanie w skali 3% docelowej instalacji pełnoskalowej, a następnie w etapie II – po wyłonieniu rozwiązania o najlepszych parametrach – demonstrator technologii „Innowacyjnej biogazowni” w rzeczywistej skali. Pozwoli to zweryfikować w podobnych dla wszystkich uczestników projektu warunkach wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych – zaznacza Centrum.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” – by zamieniać biogaz w cenny biometan

Ogromnie się cieszę, że nasze przedsięwzięcie zainteresowało jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju, bo to dobry prognostyk dla jego efektów. To partnerstwo jest dla nas szczególnie ważne, zwłaszcza że zależy nam na uzyskaniu wyników w projekcie możliwie jak najszybciej. Demonstrator „Innowacyjnej biogazowni” będzie gotowy w 2023 roku, ale działające instalacje ułamkowo-techniczne powstaną jeszcze w roku 2022 – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBiR. – Nasi wykonawcy rozpoczęli już prace nad przygotowaniem uniwersalnych technologii, które będą sobie radzić ze wszystkimi możliwymi substratami dostępnymi w danej okolicy. Technologia będzie bezodorowa – to najbardziej spodoba się sąsiadom tego rodzaju instalacji, a przy tym samowystarczalna energetycznie i zautomatyzowana. Naszym celem jest technologia, która pozwoli zamieniać biogaz w cenny biometan – dodaje.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uczelnią, która aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia nowej wiedzy odpowiadającej aktualnym potrzebom zrównoważonego rozwoju. W przystąpieniu do projektu „Innowacyjna biogazownia”, w charakterze partnera strategicznego, widzimy korzyść nie tylko dla gospodarki, ale także dla rozwoju naszych badań w tym obszarze. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wzmocni swoją pozycję jako ważne centrum badawcze nowych technologii, ponieważ nasi specjaliści będą mogli z bliska monitorować funkcjonowanie wszystkich zainstalowanych biogazowni, a efekty ich pracy zostaną opublikowane – mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UP.

Celem także popularyzacja technologii i zwiększenie kompetencji przyszłych kadr

Realizacja projektu w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Brody należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego pozwoli na bardzo szeroką popularyzację opracowanej technologii, jak też dzięki wykorzystaniu w kształceniu studentów, zwiększy kompetencje kadr dla obsługi budowanych w najbliższej przyszłości biogazowni, których potencjał oceniamy w Polsce na nawet ponad 10 tys. instalacji – mówi prof. dr hab. inż. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UP, która będzie testować pracę instalacji ułamkowo-technicznych oraz nadzorować w przyszłości pracę demonstratora.

Partner strategiczny, działający zarazem w charakterze inwestora, będzie wspierał NCBiR w przeprowadzeniu testów opracowanych instalacji ułamkowo-technicznych oraz demonstratora, a następnie eksploatował zarówno instalacje ułamkowo-techniczne wybudowane w ramach przedsięwzięcia, jak i pełnoskalowy demonstrator technologii, utrzymując w nim założoną wydajność produkcji gazu. Uniwersytet będzie przy tym gromadził dane dotyczące pracy gotowej instalacji, zgodnie z najlepszymi praktykami inżynieryjnymi. Strony uzgodniły też podział dochodów z działalności demonstratora technologii, wynikających z zagospodarowania biometanu oraz np. ze sprzedaży biometanu do sieci – wskazało NCBiR.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu włączy się w promowanie nowej technologii poprzez publikowanie kluczowych parametrów osiąganych przez demonstrator oraz organizację konferencji na ten temat. Umożliwi też wykonawcy prezentowanie wybranym przez niego podmiotom zainteresowanym technologią „Innowacyjnej biogazowni” rozwiązań zastosowanych w demonstratorze – dodaje Centrum.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” i kreowanie nowego rynku

Poprzez przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” NCBiR dąży do tego, żeby rozwój nowoczesnych biogazowni wzmocnił proekologiczny wymiar polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, a jednocześnie stał się fundamentem lokalnych systemów energetycznych. Traktowanie odpadów jako surowców energetycznych pomaga prowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) i produkować czystą, zieloną energię, co przybliża Polskę do osiągnięcia celów stawianych w strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Budżet przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” wynosi 32,5 mln zł. W projekcie, finansowanym z Funduszy Europejskich, Centrum stawia wykonawcom szereg wymagań. Rodzimy rynek biogazu i biometanu czeka bowiem na wprowadzenie do obrotu nowatorskich rozwiązań. Mają się one cechować uniwersalnością substratową, tzn. wykorzystywaniem szerokiego wachlarza substratów – zwłaszcza odpadowych, dostępnych w danej okolicy, z możliwością ich szybkiej zmiany. Walorem opracowanych rozwiązań ma być także stabilna i efektywna produkcja biometanu o parametrach umożliwiających jego wprowadzenie do gazowej sieci dystrybucyjnej oraz samowystarczalność w zakresie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. Cechą nowej biogazowni ma być także bezodorowość w całym ciągu procesu technologicznego, począwszy od rozładunku substratów aż po składowanie masy pofermentacyjnej. Opracowana instalacja powinna także posiadać wysoki stopień zagospodarowania pofermentu, czyli pozostałości po produkcji biogazu, i wykorzystania zawartych w nim pierwiastków biogennych.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” bez narzucania konkretnych rozwiązań technologicznych

Jednocześnie NCBiR podkreśla, że stawiając na pomysłowość podmiotów, które opracują prototypy „Innowacyjnej biogazowni” nie narzuca im konkretnych rozwiązań technologicznych.

Na podstawie www.gov.pl/web/ncbr/

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny