Projekt modernizacji energetycznej

Projekt modernizacji energetycznej 18 budynków

Gorzów Wielkopolski przygotowuje nowatorski projekt modernizacji energetycznej 18 budynków użyteczności publicznej w mieście. Modernizacja ma zostać przeprowadzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Partner prywatny miałby sfinansować przedsięwzięcie, a miasto płaciłoby mu za uzyskane oszczędności – poinformował Urząd Miasta Gorzowa (UM).

Projekt modernizacji energetycznej w formule PPP

Celem pilotażowego projektu PPP w Gorzowie Wlkp. będzie przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 18 budynków użyteczności publicznej należących do miasta. Założeniem jest realizacja projektu w ramach formuły ESCO, czyli – jak tłumaczy magistrat – potencjalnym partnerem prywatnym miasta będzie przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO, to znaczy firma świadcząca usługi energetyczne i dostarczająca środki poprawy efektywności energetycznej. Uwzględnia się realizację projektu w modelu hybrydowym, czyli z udziałem dofinansowania z Unii Europejskiej (UE) – zaznacza UM.

W przyjętym modelu PPP, partner prywatny będzie odpowiedzialny za organizowanie finansowania przedsięwzięcia na wszystkich etapach wdrażania, przeprowadzenie wszystkich prac na etapie projektowania, inwestycyjnym i eksploatacyjnym (utrzymanie sprawności technicznej zmodernizowanej energetycznie infrastruktury oraz zainstalowanych urządzeń – naprawy, konserwacje i remonty).

Wynagrodzenie dla partnera prywatnego w przyjętym modelu stanowić będzie płatność miasta w ramach tzw. opłaty za dostępność z uzyskanych oszczędności zużycia energii, która będzie przekazywana cyklicznie przez podmiot publiczny. Jest ona ściśle związana z uzyskaniem standardów jakościowych, czyli z efektywnością działań zrealizowanych na etapie inwestycyjnym oraz prawidłową realizacją obowiązków na etapie eksploatacyjnym. Przy czym, jak zaznacza UM, uwzględnia się realizację projektu w modelu hybrydowym, czyli z udziałem dofinansowania ze środków UE.

Projekt modernizacji energetycznej – planowane zakres i ograniczenie emisji

Planowany zakres modernizacji obejmie wykonanie robót termomodernizacyjnych, przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wewnętrznego, a także montaż ogniw fotowoltaicznych i wykonanie systemu zarządzania energią oraz modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i centralnego ogrzewania (c.o.).

Oczekuje się, że przedsięwzięcie przyniesie efekty w postaci oszczędności zapotrzebowania budynków na energię cieplną, oszczędności energii elektrycznej po wymianie oświetlenia i instalacji ogniw fotowoltaicznych, a także ograniczenia emisji m.in. CO2 (ok. 66%), CO (ok. 65%), SO2 (ok. 58%) i pyłu (ok. 63%) – zaznacza UM.

Realizacja przedsięwzięcia ma pozwolić osiągnąć cele polityki energetyczno-klimatycznej UE w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Przyczynić się ma także do osiągnięcia celów politycznych Miasta w zakresie ochrony środowiska – podkreśla UM.

Inwestycja neutralna dla poziomu długu

Magistrat wskazuje również, że inwestycja realizowana w modelu PPP pozostaje bez wpływu na poziom państwowego długu publicznego w przypadku alokacji większości ryzyk związanych z budową i dostępnością na partnera prywatnego.

W ubiegłym tygodniu UM zaznaczał, że miasto jest na etapie opublikowania testów rynków, które mają zainteresować firmy typu ESCO możliwością zainwestowania funduszy na obszarze Gorzowa Wlkp., a ponadto mają na celu zbadanie realnego zainteresowania potencjalnych wykonawców formułą PPP w odniesieniu do głębokiej modernizacji energetycznej budynków w ramach formuły ESCO.

Projekt modernizacji energetycznej poprzedzony testami rynku i ankietą

Testy rynku wraz z ankietą nie są obligatoryjne, ale zostaną przeprowadzone, ponieważ miasto dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji tego typu przedsięwzięcia. Pytania w ankiecie zostały skonstruowane w taki sposób, aby uzyskać również rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych rozwiązań, które mogą stanowić podstawę dokonania ewentualnej korekty wstępnie przyjętych koncepcji i podjęcia przez miasto dalszych prac analitycznych. Dokumentacja, która zostanie opublikowana, będzie również rozesłana do wszystkich firm typu ESCO z siedzibą w Polsce, na podstawie listy tych firm opublikowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (stan na grudzień 2020 r.) – zaznaczył UM.

Co więcej, protokół z przeprowadzonych konsultacji rynkowych ma umożliwić miastu wzięcie udziału w naborze wniosków organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na sfinansowanie 90% kosztów specjalistycznego doradztwa w kwestiach prawnych, finansowych, ekonomicznych i technicznych na każdym etapie wdrażania projektu. Doradztwo jest konieczne w ramach przeprowadzenia oceny efektywności projektu przed etapem ogłoszenia przez miasto postępowania na wybór partnera w formie dialogu konkurencyjnego – dodał magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama