Mój Prąd

Program Mój Prąd

Mamy dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić program Mój Prąd, który ma polegać na instalacji zielonych paneli fotowoltaicznych. Proponujemy energetykę prosumencką. Chcemy, żeby ta energia rozwijała się w bardzo szybkim tempie. Cieszę, że Polska coraz bardziej się zazielenia dzięki temu programowi i mam nadzieję, że rachunki za prąd dla tych, którzy do niego przystąpią będą coraz niższe – podkreślił w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, podczas wspólnej konferencji z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem środowiska i Krzysztofem Tchórzewskim, ministrem energii.

Program Mój Prąd – zwiększyć udział OZE i ograniczyć emisje CO2

Jak podaje Ministerstwo Środowiska (MŚ), głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld zł. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o mocy zainstalowanej w wysokości 2-10 kW. Program adresowany jest do gospodarstw domowych.

Mój Prąd to kolejny program przygotowany we współpracy z Ministerstwem Energii na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków NFOŚiGW. Tym razem stawiamy na zwiększenie dostępności rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych, w szczególności tych, które są zlokalizowane na terenach słabiej zurbanizowanych. Dzięki realizacji Programu Mój Prąd ilość energii wyprodukowanej ze wszystkich instalacji wyniesie ok. 1 TWh. W ten sposób unikniemy emisji 600-800 tys. ton CO2 rocznie – podkreślił minister Kowalczyk.

O rozwoju sektora prosumenckiego

Resort środowiska zaznacza przy tym, że kilkuletnie doświadczenia płynące z obszaru prosumentów pokazują, że tego typu rozwiązania stają coraz bardziej atrakcyjne. Do wzrostu liczby mikroinstalacji prosumenckich w Polsce przyczyniły się wprowadzone rozwiązania legislacyjne, tworzące system upustów wraz z możliwością otrzymania wsparcia dotacyjnego lub pożyczkowego ze środków krajowych lub unijnych.

Program Mój Prąd to bardzo istotne wsparcie dla rozwoju produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Dzięki promowaniu prosumenckiego wytwarzania energii nie tylko wzmacniamy lokalne bezpieczeństwo energetyczne Polaków i poprawiamy czystość powietrza, którym oddychają, lecz także wzmacniamy polską gospodarkę – powiedział minister Tchórzewski.

Mikroinstalacje OZE liczby w górę

Przy okazji MŚ podało, że na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało ponad 54 tys. mikroinstalacji (wzrost o 88% względem końca 2017 r., oraz aż o 235% względem końca 2016 r.) o łącznej mocy 343 MW (wzrost o 87% w porównaniu z końcem 2017 r. oraz  o 235% względem końca 2016 r.). Według ministerstwa, w tym roku obserwowane jest dalsze zwiększanie dynamiki w tym obszarze. Zgodnie z danymi za pierwszy kwartał 2019 r. moc zainstalowana zwiększyła się aż o ponad 72 MW (najwyższy przyrost mocy mikroinstalacji w historii) i wyniosła na dzień 31 marca 2019 r. ponad 415 MW, natomiast liczba mikroinstalacji wzrosła o ponad 11 tys. szt. i wyniosła ponad 65 tys. szt. na koniec I kw. (dane za II kw. będą dostępne na początku sierpnia).

Mój Prąd – szczegółowe założenia

Szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu Mój Prąd zaprezentował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zgodnie z nimi dofinansowanie udzielane będzie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW. Wysokość dofinansowania, w formie bezzwrotnej, wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie więcej jednak niż 5 tys. zł. Koszty kwalifikowane obejmują zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Co ważne, jeżeli wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, to nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”!

NFOŚiGW zaznacza, że instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem, a beneficjentem programu może być osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.

Kwalifikacja kosztów rozpoczęła się od 23. lipca br., a datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że projekt, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i po zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Mój Prąd – konieczność wyrażenia zgód

Wniosek o dofinansowanie po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność, a do wniosku o dofinansowanie należy załączyć kilka dokumentów. Są to: faktura za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).

Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia, czyli wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją), a projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.

Beneficjent zobowiązany jest do wyrażenia zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania i zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji).

Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW.

Na podstawie www.gov.pl i www.nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny