Pożyczki na modernizację energetyczną i OZE

Pożyczki na modernizację energetyczną i OZE

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), a także jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podległe im podmioty mogą skorzystać z oferty pożyczkowej, wspierającej inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), wartość pożyczki na modernizację energetyczną i OZE może sięgnąć nawet do 3,2 mln zł.

Na co konkretnie pożyczki na modernizację energetyczną i OZE?

Pożyczkę można uzyskać na inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła i z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak zaznacza UMWM, w szczególności wsparciem objęte są: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz przegród przeźroczystych, a także oświetlenia na energooszczędne.

Po pożyczkę można sięgnąć także na przebudowę bądź modernizację systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, a także na instalację systemów chłodzących. Wśród inwestycji, na które udzielane będą pożyczki są również zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem, budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła. Do grupy wspieranych inwestycji należą także instalacja mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne oraz zastosowanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Jak podaje UMWM, wielkość udzielanej pożyczki mieścić się będzie pomiędzy 100 tys. zł a 3,2 mln zł. Jednocześnie urząd marszałkowski podkreśla, że wsparcie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bowiem oprocentowanie wynosi od 0,15% do 0,5% w skali roku, a jego wysokość uzależniona jest od osiągniętych oszczędności energii. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania.

Po pożyczki do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Okres spłaty może wynieść do 20 lat, a w dodatku przewidziano również karencję w spłacie – do 6 miesięcy. Nie przewidziano także prowizji i innych opłat, a wkład własny powinien wynieść 24% wartości przedsięwzięcia (w przypadku pożyczek w formie pomocy inwestycyjnej).

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów jest przeprowadzenie audytu energetycznego, służącego m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii oraz możliwościach opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych – zaznacza Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Urząd marszałkowski dodaje, że preferowane są projekty w zakresie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE, a także dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej, podnoszące efektywność energetyczną powyżej 60%. Minimalny poziom efektywności energetycznej wynosić powinien 25%.

Menedżerem Funduszu Funduszy, czyli zarządzającym kompleksową ofertą unijnych pożyczek w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a pośrednikiem finansowym, który bezpośrednio zajmuje się udzielaniem pożyczek jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)