Potrzeba instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu

Polska Organizacja Biometanu (POB) przygotowała stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Organizacja wskazuje, że Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie. Jednak warunkiem jest wprowadzenie nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu.

Pozytywna ocena…

W nadesłanym do redakcji materiale, POB stwierdza, że pozytywnie ocenia uzupełnienie prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o unormowania umożliwiające wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia dla biometanu. Jednocześnie POB zwraca uwagę na konieczność odważniejszego wsparcia nowej gałęzi odnawialnych źródeł energii (OZE). Chodzi o takie wsparcie, które umożliwi efektywne wykorzystanie ogromnego potencjału wytwórczego w zakresie produkcji biometanu.

Poza rozszerzeniem systemu wsparcia, POB postuluje wprowadzenie dodatkowych unormowań prawnych w zakresie ułatwienia oraz przyśpieszenia uruchomienia sektora wytwarzania biometanu w Polsce.

Istotny krok wspierający wytwarzanie biometanu

11 marca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99). Zdaniem POB, pojawienie się w procesie legislacyjnym dokumentu, zawierającego rozdział poświęcony mechanizmom i instrumentom wspierającym wytwarzanie biometanu w instalacjach OZE, stanowi istotny krok w rozwoju produkcji korzystnego ekologicznie i ekonomicznie zamiennika gazu ziemnego. – Jako organizacja, która powstała, aby wspierać rozwój biometanu w Polsce, widzimy jednak konieczność uzupełnienia zaproponowanych zmian o rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią oraz przyspieszą uruchomienie tego sektora – zaznacza Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu.

Potrzeba wdrożenia dodatkowych unormowań prawnych i usprawnień

Poza rozszerzeniem wprowadzonego nowego instrumentu wsparcia, POB postuluje wdrożenie dodatkowych unormowań prawnych i usprawnień. Wśród głównych postulatów POB należy wymienić w szczególności możliwość wprowadzenia instrumentów wsparcia dla instalacji biometanowych o mocy większej niż 1 MW. Jest tam także potrzeba ujęcia możliwości wprowadzenia instrumentów wsparcia instalacji transportujących wytworzony biometan w postaci sprężonej lub skroplonej inaczej niż sieciami gazowymi. Organizacja postuluje również integrację instalacji biometanowych z sieciami gazowymi w Polsce. Osobnym postulatem jest wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym instalacji OZE, wytwarzających biometan oraz umożliwienie wykorzystania biometanu w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Pod pojęciem tego celu kryje się możliwość uwzględnienia udział biometanu jako zastępstwa gazu ziemnego w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu drogowego i kolejowego.

Bariery wstrzymujące wytwarzanie biometanu w Polsce

Do tej pory w Polsce nie powstała jakakolwiek instalacja wytwarzająca biometan – zaznacza POB. Wśród powodów tego stanu rzeczy organizacja wskazuje m.in. brak stabilnego systemu wsparcia. Dochodzi do tego brak uproszczeń w procedurach uzyskania decyzji środowiskowej dla większych projektów. Istotnym czynnikiem ograniczającym jest także brak zachęt regulacyjnych dla operatorów gazowych sieci dystrybucyjnych w zakresie przyłączania instalacji biometanowych. „Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami: Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedsiębiorstwami paliwowymi, gazowymi oraz branżą biogazową. Ogromny potencjał wytwórczy biometanu może zostać wykorzystany przede wszystkim w oparciu o zapewnienie ekonomicznego uzasadnienia do realizacji trudnych operacyjnie inwestycji, jakimi są duże instalacje biometanowe.” – czytamy w uzasadnieniu głównych postulatów POB.

Wytwarzanie biometanu z dłuższym okresem wsparcia?

Zdaniem POB, nowoczesne instalacje biometanowe w Polsce powinny produkować minimum ok. 5-8 mln m3 biometanu rocznie. Przekłada się to na instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie 3-6 MW. Dlatego istnieje potrzeba rozszerzenia proponowanego przez rząd wsparcia dla instalacji o mocy powyżej 1 MW. Umożliwienie długofalowego planowania działań inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji biometanowych wymaga zapewnienia niezmienności wsparcia w okresie pozwalającym na zwrot poniesionych przez inwestorów nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na skalę projektów i konieczność zaangażowania znacząco większego kapitału, wymagane jest przyjęcie dłuższego niż w przypadku innych technologii OZE okresu wsparcia – podkreśla organizacja. Stąd też POB postuluje, aby był to okres 20 lat od dnia rozpoczęcia generacji biometanu, w celu pokrycia ujemnego salda, przyjęty jako maksymalny okres wsparcia, który jest okresem odpowiadającym przeciętnemu cyklowi życia projektu instalacji biometanowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu