Poprawa efektywności energetycznej

Poprawią efektywność energetyczną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekazał w ostatnim czasie prawie 30 mln zł wsparcia na realizację 10 projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Poza korzyściami dla środowiska, ekologiczne inwestycje przyniosą beneficjentom znaczne oszczędności finansowe.

Dzięki unijnej pomocy poprawią efektywność energetyczną

Dofinansowanie pochodzi z I osi Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Umowy potwierdzające udzielenie zwrotnej pomocy finansowej podpisał Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW oraz przedstawiciele beneficjentów.

Inwestycje poprawiające ekonomikę użytkowania energii (elektrycznej i cieplnej) prowadzą do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a więc pośrednio ograniczają niebezpieczeństwa gwałtownych zmian klimatycznych wywołanych efektem cieplarnianym – podkreśla NFOŚiGW. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc lepiej gospodarować energią, wykorzystują dorobek naukowców i wdrażają nowe, ekologiczne rozwiązania.

Poprawa efektywności energetycznej w porcie lotniczym Kraków-Balice

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED na parkingach Kraków Airport” uzyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości niemal 268 tys. zł. Inwestycja zakłada wymianę opraw instalacji oświetlenia zewnętrznego na parkingu terenowym na energooszczędne (157 sztuk) oraz wewnętrznego w garażu wielopoziomowym (1239 sztuk).

Jak podaje NFOŚiGW, ma to przynieść roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 339,44 t równoważnika CO2/rok. Z kolei zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 531,31 GJ/rok, a zużycie energii pierwotnej – 3828,29 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej sięgnie 425,36 MWh/rok.

Umowę potwierdzającą przekazanie pomocy zwrotnej podpisał Radosław Włoszek, prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. W ramach wsparcia nakreślono również możliwość otrzymania przez beneficjenta premii inwestycyjnej w wysokości do 53540 zł.

NB Polska i pomoc zwrotna

Trzy projekty spółki NB Polska zostały wsparte przez NFOŚiGW nieoprocentowaną pomocą zwrotną. Przedsiębiorstwo będzie realizować dwie inwestycje w Gnieźnie i jedną w Namysłowie. Umowy o dofinansowanie podpisał Krystian Żurek, członek Zarządu NB Polska.

Pierwszy z projektów pn. „Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Słoneczna 29” otrzymał wsparcie w wysokości ponad 3,1 mln zł. Przewidziano także możliwość uzyskania premii inwestycyjnej w kwocie do nieco ponad 623 tys. zł. Głównym celem działań będzie modernizacja oświetlenia. Nowe oświetlenie LED-owe zastąpi istniejące obecnie. Modernizacja energetyczna obejmie 13 budynków o powierzchni użytkowej ponad 53,6 tys. m2. Jednym z efektów ekologicznych będzie spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 2769,61 t równoważnika CO2/rok. Zmniejszy się także zużycie energii końcowej (o 12766,46 GJ/rok) oraz energii pierwotnej (o 38299,35 GJ/rok). Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej to 3546,24 MWh/rok.

Drugie zadanie, pn. „Modernizacja oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 7” uzyskało z NFOŚGW ponad 1,2 mln zł pomocy zwrotnej. Premię inwestycyjną możliwą do uzyskania przez beneficjenta określono na poziomie do niemal 241 tys. zł. W tym przypadku wymiana oświetlenia dotyczyć będzie 11 budynków o powierzchni użytkowej 19884,40 m2. Na efekt ekologiczny złożą się: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 1289,84 MWh/rok, spadek emisji gazów cieplarnianych – 1007,36 t równoważnika CO2/rok, a także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 13930,24 GJ/rok. Zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 4643,42 GJ/rok.

Na działanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Namysłowie” przekazano ponad 3,15 mln zł pomocy zwrotnej. Zaplanowano też premię inwestycyjną w wysokości do 631 tys. zł. W tym przypadku również zaplanowano wymianę oświetlenia na LED-owe. Prognozuje się redukcję zużycia energii elektrycznej o prawie 50%. Spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 4340,07 t równoważnika CO2/rok. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej osiągnie 60016,28 GJ/rok, a energii końcowej – 20005,45 GJ/rok. Zaoszczędzone zostanie 5557,06 MWh/rok energii elektrycznej.

Efektywność energetyczną poprawi także Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów

Umowę potwierdzającą otrzymanie pomocy zwrotnej z NFOŚiGW w wysokości niemal 1,2 mln zł podpisał Janusz Białek, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów (PRDL). Wspomoże ona realizację projektu pn. „Termomodernizacja zasilenia w energię cieplną technologii produkcji mas bitumicznych i emulsji asfaltowych”. Możliwa do osiągnięcia premia inwestycyjna to maksymalnie niemal 237 tys. zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza na terenie oddziaływania przedsiębiorstwa, w tym redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery podczas procesów energetycznego spalania paliwa. Zaplanowano też zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, oszczędność energii finalnej i pierwotnej oraz poprawę warunków pracy. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja zasilenia w energię cieplną Wytwórni Mas Bitumicznych i Wytwórni Emulsji Asfaltowych. Spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 256,01 t równoważnika CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 4563,52 GJ/rok. Ograniczenie zużycia energii końcowej, podobnie jak cieplnej, ma sięgnąć 4148,70 GJ/rok.

Enea Elektrownia Połaniec i wzrost efektywności energetycznej

Wsparcie w postaci pomocy zwrotnej w wysokości 3,15 mln zł NFOŚiGW przekazał na wdrożenie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej”. Umowę w sprawie realizacji przedsięwzięcia podpisał Lech Żak, prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec.

Beneficjent będzie mógł uzyskać premię inwestycyjną w wysokości do 420 tys. zł. W celu poprawy efektywności energetycznej zostaną przeprowadzone następujące prace: opracowanie dokumentacji technicznej, zakup urządzeń oraz modernizacja pomp wody chłodzącej PCH9 oraz PCH2 w Elektrowni Połaniec. Modernizacja obejmie m.in. wymianę zespołów hydraulicznych pomp na zespoły o poprawionych parametrach technicznych. Wpłynie to na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (84363,71 GJ/rok) oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie emisji ma wynieść 18881,42 t równoważnika CO2/rok. Natomiast ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne, czyli ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, sięgnie 9370,43 MWh/rok.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w poszukiwaniu efektywności energetycznej

Zadanie pn. „Modernizacja układu pomp wody sieciowej typu 35B63 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce” to kolejne dofinansowane przez NFOŚiGW przedsięwzięcie. Zostanie ono wsparte pomocą zwrotną w wysokości ponad 1,7 mln zł. przewidziano także możliwość skorzystania przez beneficjenta z premii inwestycyjnej w wysokości do 345 tys. zł. Celem projektu jest modernizacja pomp 35B63 z zastosowaniem nowych materiałów i technologii wykonania, co umożliwi poprawienie uzyskiwanych parametrów względem stanu fabrycznego. Przewidywana jest także wymiana istniejących silników pierścieniowych i współpracujących z nimi układów kaskad zaworowych na silniki klatkowe współpracujące z przemiennikami częstotliwości. Nastąpi to poprzez wykonanie układu zasilania, sterowania i regulacji pomp wody sieciowej (NQC15AP101 i NQC25AP101) z silnikami 800 kW 690 V 50 Hz w oparciu o przemienniki częstotliwości. Efekt ekologiczny to przede wszystkim szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – 924 t równoważnika CO2/rok. Oczekiwane jest ponadto zmniejszenie zużycia energii końcowej – 4126,84 GJ/rok oraz energii pierwotnej – 10317,10 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 1146,34 MWh/rok.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne Dozamel też z dofinansowaniem

Na projekt firmy Dozamel z Wrocławia pn. „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” NFOŚiGW przekazał niemal 14,4 mln zł pomocy zwrotnej. Dostępna będzie też premia inwestycyjna w wysokości do niemal 2,9 mln zł. Umowę regulującą przekazanie środków podpisał Paweł Kowalczewski, prezes Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo Produkcyjnych Dozamel. Celem zamierzenia jest termomodernizacja dwóch hal przemysłowych B1 i C1, polegająca na dociepleniu dachu, ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz świetlików. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosi 39 441,20 m2. Wśród zysków środowiskowych można wymienić: szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – 1735,64 t równoważnika CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 30757,73 GJ/rok), a także redukcję zużycia energii pierwotnej – 36909,28 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej osiągnie 21101,96 GJ/rok.

Mostostal Kielce także poprawi efektywność energetyczną

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej spółki Mostostal Kielce S.A. przez termomodernizację oraz modernizację oświetlenia” otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości ponad 657 tys. zł. Ze strony beneficjenta, umowę w tej sprawie podpisał Krzysztof Rusiecki, prezes Zarządu Mostostal Kielce.

Beneficjent będzie mógł uzyskać premię inwestycyjną w wysokości do ponad 131 tys. zł. Plan zadania przewiduje termomodernizację budynków oraz wymianę oświetlenia z inteligentnym systemem zarządzania energią. W budynku biurowym zostaną docieplone ściany zewnętrzne i wymienione okna, natomiast w hali produkcyjnej, malarni i hali metalizacji modernizacja obejmie system wentylacji mechanicznej wraz z systemem odzysku ciepła. Powierzchnia użytkowa czterech budynków poddanych termomodernizacji to 5379,2 m2.

Po wdrożeniu zaplanowanych rozwiązań spadek emisji gazów cieplarnianych wynieść ma 237,13 t równoważnika CO2/rok. Mostostal uzyska także zmniejszenie zużycia energii końcowej – 3888,77 GJ/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 5192,96 GJ/rok. Zaplanowano zaoszczędzenie energii elektrycznej – 133,81 MWh/rok i energii cieplnej – 3407,02 GJ/rok.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki”

Niemal 843 mln zł nieoprocentowanej pomocy zwrotnej decyzją NFOŚiGW zostało przekazane na realizację projektu przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki”. Tytuł projektu brzmi „Poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A. poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne oraz wdrożenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem”.

Premia inwestycyjna możliwa do uzyskania przez beneficjenta to ponad 168,5 tys. zł. Działania będą związane z wymianą oświetlenia w hali głównej, hali prób i odbiorów, stolarni, magazynie oraz na zewnątrz. W sumie zaplanowano wymianę 1335 punktów oświetleniowych. Na efekt ekologiczny złoży się szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – 655,08 t równoważnika CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 3019,38 GJ/rok oraz zużycia energii pierwotnej – 7548,45 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej przewidziano na poziomie 838,72 MWh/rok.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

 

partner medialny