Plany w zakresie energii i klimatu

Plany w zakresie energii i klimatu do poprawki

Komisja Europejska (KE) opublikowała wczoraj swoją ocenę projektów planów państw członkowskich w zakresie realizacji celów unii energetycznej. W szczególności w ocenie chodziło o unijne cele w zakresie energii i klimatu wyznaczone na 2030 r.

Na mocy nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami na rzecz klimatu (stanowiącego część pakietu pn. „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”), które weszło w życie 24 grudnia 2018 r., państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustanowienia dziesięcioletnich planów w zakresie energii i klimatu. Plany te mają być ustanowione na lata 2021–2030.

Do końca 2018 r. państwa członkowskie były zobowiązane do przedstawienia KE projektów krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Chodziło o to by KE mogła dokonać ich dogłębnej oceny. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, jeżeli projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu nie przyczyniają się w wystarczającym stopniu do osiągnięcia celów unii energetycznej – indywidualnie lub zbiorowo – Komisja może do końca czerwca br. wydać zalecenia dla państw członkowskich dotyczące zmiany projektów planów.

Ostateczne krajowe plany w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030 państwa członkowskie muszą przedłożyć do końca br.

W swojej ocenie KE stwierdziła, że plany krajowe dowodzą, że państwa członkowskie czynią znaczące wysiłki na rzecz osiągnięcia wytyczonych celów. W ocenie wskazano jednak także szereg obszarów, w których potrzebne są ulepszenia. Ulepszenia te są konieczne w szczególności w odniesieniu do ukierunkowanych i zindywidualizowanych strategii politycznych, gwarantujących realizację celów na 2030 r. oraz utrzymanie dążenia do neutralności klimatycznej również w dłuższej perspektywie.

Plany w zakresie energii i klimatu – krytyczna ocena KE

Jak zaznacza KE, Unia Europejska (UE) jest pierwszą dużą gospodarką, która stworzyła prawnie wiążące ramy, mające na celu wypełnienie obietnic złożonych w ramach Porozumienia Paryskiego. Warte odnotowania jest również to, że państwa członkowskie pierwszy raz przygotowały projekty zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Jednak w związku z tym, że – w ocenie KE – plany te są obecnie niewystarczające zarówno pod względem udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE), jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej, osiągnięcie ogólnych unijnych celów w zakresie klimatu i energii wymagać będzie od wszystkich podjęcia ambitniejszych działań.

Te pierwsze krajowe plany w zakresie energii i klimatu wprowadzają unię energetyczną na szczebel krajowy. Podobnie jak UE, państwa członkowskie prezentują strategie transformacji w zakresie klimatu i energii w sposób zintegrowany i w perspektywie najbliższego dziesięciolecia. Wszystkie państwa członkowskie opracowały imponujące projekty w stosunkowo krótkim czasie, jednak żaden z nich nie jest idealny. Ostateczne plany mają być gotowe pod koniec roku, a nasze zalecenia pokazują, gdzie konieczne są dalsze wysiłki. Przykładowo potrzebujemy bardziej ambitnych i szczegółowych strategii politycznych, lepszego określenia potrzeb inwestycyjnych czy też większego nacisku na kwestię sprawiedliwości społecznej. Przejrzystość i przewidywalność stanowią prawdziwą przewagę konkurencyjną europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej. Wykorzystajmy więc tę szansę jak najlepiej i nadajmy krajowym planom ostateczny impuls – podkreśla Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący KE ds. unii energetycznej.

Komisja Europejska wskazuje, że UE jest zdecydowana wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnienia obywatelom bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii. w tym celu stworzony został wyjątkowy system zarządzania energią i klimatem, w którym UE i jej państwa członkowskie mogą wspólnie planować i realizować zarówno cele na 2030 r., jak i sprawiedliwą społecznie i opłacalną transformację ku gospodarce neutralnej dla klimatu do roku 2050.

Za mało OZE i energooszczędności

W listopadzie zaproponowaliśmy, by Unia Europejska do 2050 r. stała się neutralna pod względem klimatu. Wskazaliśmy kierunek i wytyczyliśmy drogę. Dobrą wiadomością jest fakt, że rosnąca liczba państw członkowskich podąża tą drogą i zmierza do celu. Po zakończeniu oceny projektów planów krajowych pozytywnie odnoszę się do poczynionych wysiłków. Jednak ostateczne plany muszą być jeszcze bardziej ambitne, aby Unia znalazła się na właściwej drodze w walce ze zmianą klimatu i aby możliwe było unowocześnienie naszej gospodarki. Zwracam się do Rady o otwarcie debaty na temat głównych priorytetów określonych przez Komisję oraz o pomoc w dopilnowaniu, by ostateczne plany były odpowiednio ambitne – komentuje Miguel Arias Cañete, komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej.

Podczas analizy projektów planów krajowych Komisja przyjrzała się temu, w jaki sposób każdy z nich przyczynia się do realizacji celów unii energetycznej i unijnych celów wyznaczonych na 2030 r. W swym obecnym kształcie oceniane projekty są jednak niewystarczające, zarówno pod względem zastosowania OZE, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej. W przypadku energii ze źródeł odnawialnych różnica może sięgać 1,6 punktu procentowego. Gdy zaś chodzi o efektywność energetyczną, różnica może wynieść nawet 6,2 punktu procentowego (biorąc pod uwagę zużycie energii pierwotnej) lub 6 punktów procentowych (jeśli weźmie się pod uwagę zużycie energii końcowej).

Jest też jednak dobra wiadomość. Jest nią fakt, że państwa członkowskie mają obecnie sześć miesięcy na wprowadzenie ambitnych poprawek w krajowych planach. Zalecenia i szczegółowe oceny KE mają pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu planów do końca 2019 r. Mają one także wesprzeć kraje unijne w skutecznym wdrożeniu planów w nadchodzących latach. Komisja wskazuje przy tym, że w planach krajowych należy zapewnić przedsiębiorstwom i sektorowi finansów przejrzystość i przewidywalność. Chodzi o to by stymulować niezbędne inwestycje prywatne. Plany ułatwią również państwom członkowskim programowanie finansowania w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

Zaangażować społeczeństwo

Jak podaje KE, przepisy unijne nakładają na państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia zaleceń Komisji lub podania do publicznej wiadomości przyczyn ich odrzucenia. Państwa członkowskie są również zobowiązane do zaangażowania społeczeństwa w przygotowanie ostatecznych planów do końca roku.

Termin składania ostatecznych planów wyznaczono na 31 grudnia br. Komisja Europejska podkreśla przy tym, że jest gotowa wspierać państwa członkowskie w ich staraniach na rzecz przygotowania krajowych planów w zakresie energii i klimatu do końca 2019 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama