Pierwsza instalacja fotowoltaiczna

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna Wodociągów Leszczyńskich

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (MPWiK), określane również mianem Wodociągi Leszczyńskie, poinformowało, że na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Karczma Borowa uruchomiona została pierwsza instalacja fotowoltaiczna tej miejskiej spółki. Pierwsze kilowaty energii w tej instalacji zostały wygenerowane 6 maja br., kiedy nastąpiło oficjalnie przekazanie elektrowni słonecznej do użytkowania.

Na drodze do zwiększenia niezależności energetycznej

Spółka od wielu lat konsekwentnie poszukuje rozwiązań, które pozwalałyby na osiągnięcie w możliwie jak największym stopniu niezależności energetycznej. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wytwarzanie energii elektrycznej na miejscu, dzięki pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w procesach takich jak kogeneracja, czyli produkcja energii z biogazu powstającego z fermentacji komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków. Inną możliwością jest wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego, co właśnie ma miejsce na jednej z naszych stacji uzdatniania wody – zaznacza Rafał Zalesiński, prezes Zarządu MPWiK.

Analiza dostępności terenu i możliwości lokalizacyjnych na działce, na której położona jest SUW, a także przyjęte założenie, że całość wyprodukowanej energii zostanie wykorzystana na pokrycie potrzeb własnych pozwoliły na dobór mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp.

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna na leszczyńskiej stacji uzdatniania wody zbudowana jest ze 120 paneli

W przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej na SUW Karczma Borowa, który ogłoszony został w grudniu ubiegłego roku, zgłoszonych zostało 18 ofert. W informacji opublikowanej ok. trzech miesięcy temu wskazano, że najkorzystniejsza okazała się oferta firmy ELSETT Zielone Technologie, opiewająca na kwotę niespełna 109 tys. zł netto.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna wyposażona w dwa falowniki 17,5 kW jest złożona ze 120 sztuk monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 330 Wp polskiego producenta paneli, zamontowanych zgodnie z zapisami projektu technicznego na systemowych wolnostojących konstrukcjach stalowych zakotwionych w gruncie metodą wbijania. Ustawienie paneli jest w kierunku południowym (azymut 180°) pod kątem 25° minimalizującym odległości pomiędzy kolejnymi rzędami, wpisując się w dostępną przestrzeń, w układzie czterech poziomych paneli w rzędzie na pięciu „stołach” – tłumaczy Mirosław Nowak, inspektor nadzoru inwestorskiego.

Pomoże ograniczyć koszty zakupu energii

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna

Jak zaznaczają Wodociągi Leszczyńskie roczna produkcja energii elektrycznej z oddanej do użytku mikroinstalacji szacowana jest na ponad 38 MWh, a wygenerowana energia będzie pokrywała część potrzeb własnych przedsiębiorstwa. Dzięki temu ograniczone mają zostać koszty zakupu energii.

Ceny energii elektrycznej ciągle rosną, a to głównie za sprawą drożejących uprawnień do emisji CO2 – co w przypadku polskiej energetyki opartej cały czas na węglu ma bardzo istotne znaczenie. Dodatkowo od 1 stycznia br. nałożono na odbiorców końcowych (w tym na MPWiK) opłatę mocową, która jest uzależniona od ilości zużytej energii elektrycznej w dni robocze w porze między 7:00 a 21:00. Podnosi to również koszty eksploatacyjne Spółki ponoszone na zużycie energii – zaznacza Robert Graja, kierownik Działu Informatyki, Automatyki i Elektrotechniki MPWiK.

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna to nie koniec działań MPWiK w zakresie wykorzystania energii słonecznej

Na tym jednak nie koniec, a leszczyńscy wodociągowcy idą krok dalej! W kwietniu br. przedsiębiorstwo ogłosiło następny przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Tyle, że tym razem chodzi o farmę fotowoltaiczną o mocy 489,39 kWp. Wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ma ona powstać na terenie największej stacji uzdatniania wody dla Leszna – SUW Strzyżewice. W trakcie postępowania wpłynęły trzy oferty. Obecnie leszczyńska spółka jest w trakcie badania i oceny ofert, a termin realizacji inwestycji został określony na 28. lutego 2022 r.

Jak wskazuje MPWiK, naziemna farma fotowoltaiczna będzie złożona z 1483 paneli monokrystalicznych o mocy jednostkowej 330 Wp. Mają one być zamontowane na systemowych wolnostojących konstrukcjach stalowych, zakotwionych w gruncie metodą wbijania wraz z niezbędnym okablowaniem.

Zapotrzebowanie SUW Strzyżewice na energię elektryczną wynosi 960 MWh na rok, a roczna produkcja energii z planowanej elektrowni słonecznej ma wynieść 500 MWh.

Po wsparcie na OZE do WFOŚiGW

Spółka dodaje, że 10 marca br. złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki. Środki miałyby pochodzić z programu zakładającego udzielanie wsparcia na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i ochrony powietrza poprzez zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym regionu. Wodociągi oczekują na wynik weryfikacji wniosku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x MPWiK w Lesznie

Partner Portalu

Partner Portalu