paliw biometanowych

W sprawie wykluczenia paliw biometanowych

Polska Organizacja Biometanu (POB) poinformowała, że podjęła interwencję w sprawie wykluczenia paliw biometanowych z rozwiązań zakładanych w prawodawstwie Unii Europejskiej. Zdaniem POB, propozycja Komisji Europejskiej (KE) w sprawie rejestracji po 2035 r. pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami zdekarbonizowanymi, jest szczególnie niekorzystna dla branży biometanu.

Wykluczenie z definicji paliw biometanowych

W szczególności organizacji chodzi o propozycję brzmienia definicji „paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla”. Zgodnie z projektem przepisu odnosi się ona wyłącznie do odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego. Chodzi przy tym o paliwa, które osiągają minimalny próg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 100%. Według POB, powoduje to wykluczenie z tej definicji paliw biometanowych, które zgodnie ze strategiami inwestycyjnymi członków organizacji, mają stać się istotnym elementem transformacji paliw w Polsce.

Organizacja stanęła na stanowisku, że prawodawstwo UE winno uwzględniać cały wkład paliw odnawialnych w dekarbonizację. Dlatego POB wystąpiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) z wnioskiem o interwencję w kwestii planowanych przez KE regulacji. – Prawodawstwo UE powinno rozróżniać CO2 pochodzenia kopalnego od CO2 w obiegu zamkniętym, pochodzącego z paliw odnawialnych, takich jak biometan. Tymczasem obecnie zakładane rozwiązania w prawodawstwie UE, dotyczącym transportu drogowego, faworyzują ograniczoną liczbę rozwiązań, niezależnie od ich śladu węglowego – powiedział Michał Tarka, dyrektor generalny i członek Zarządu POB.

Apel w sprawie paliw biometanowych z poparciem resortu

Apel POB spotkał się z poparciem Departamentu Ropy i Paliw Transportowych w MKiŚ. Resort w swoim stanowisku rekomenduje uwzględnienie wszelkich technologii prowadzących do dekarbonizacji transportu, np.: biopaliw ciekłych i gazowych (biometan, bioLPG), ale też innych odnawialnych paliw wytwarzanych np. z odpadów RCF – w oparciu o posiadane, krajowe zasoby. Zgodnie z zapewnieniem ze strony Departamentu Ropy i Paliw Transportowych MKiŚ, opinia w sprawie niespójności planów KE odnośnie wspierania rozwoju niskoemisyjnych biopaliw z jednej strony, przy jednoczesnym wdrażaniu ograniczeń w kwestii możliwości wykorzystywania niskoemisyjnych pojazdów spalinowych, jest i będzie podnoszona w kontaktach z instytucjami, które mają wpływ na ostateczny kształt planowanych regulacji.

– Rozwój sektora biometanowego w Polsce stanowi wyzwanie, które będzie mogło być zrealizowane tylko we współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Dlatego cieszymy się, że nasz wniosek o uwzględnienie w stanowisku rządowym na poziomie UE biometanu w definicji paliw zdekarbonizowanych, spotkał się ze zrozumieniem i wsparciem – podkreślił dyrektor Tarka.

Nawet 8 mld m3 biometanu rocznie

Przy okazji POB zwróciła uwagę, że Polska może produkować nawet 8 mld m3 biometanu rocznie. Będzie to jednak możliwe pod warunkiem wprowadzenia nowych mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie biometanu. Aby tak się stało, jak najszybciej muszą powstać stabilne prawnie i ekonomicznie uwarunkowania, zapewniające opłacalność długoterminowych inwestycji w biometanownie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu