OZE

OZE – nabór firm wykonawczych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ogłosił nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn. „Łączymy z energią”.

Jak informuje Urząd Miasta Rybnika (UM), projekt ten dotyczy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) dla budynków mieszkalnych z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Nabór firm wykonawczych do realizacji projektu z dziedziny OZE

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki zostały udostępnione z działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Jak podaje UM, oferta wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych, kotłów na pelet, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła na cele ciepłej wody użytkowej.

Wykonawcą instalacji OZE w ramach w ramach projektu „Łączymy z energią” może być każdy podmiot spełniający określone wymagania.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powinien również posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. By tego dowieść musi udokumentować wykonanie co najmniej 10 mikroinstalacji OZE w ramach jednego lub wielu zadań. Potencjalny wykonawca powinien także posiadać odpowiednie zasoby kadrowe. By warunek ten został uznany za spełniony firma wykonawcza powinna przedstawić dokumenty poświadczające zatrudnienie lub dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP (dla instalacji fotowoltaicznej).

Firma powinna także przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie polisy OC na kwotę minimum 200 tys. zł obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wpis na listę uprawnionych wykonawców instalacji PV w ramach projektu. Polisa powinna obowiązywać przez cały okres realizacji inwestycji, co będzie podlegało bieżącej weryfikacji.

Wykonawca musi dysponować urządzeniami zgodnymi z wymaganiami projektu. Firma musi zatem, ubiegając się o wpis na listę uprawnionych wykonawców przedstawić karty katalogowe urządzeń składających się na przewidziane w ramach projektu instalacje OZE. Urządzenia te muszą spełniać wymagania przedstawione w projekcie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny