Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – nabór wniosków w Bielsku-Białej

Mieszkańcy Bielska-Białej mogą składać deklaracje udziału w projekcie, w ramach którego przewidziano finansowe wparcie na odnawialne źródła energii (OZE). Aplikowanie o dofinansowanie OZE zaczęło się wczoraj i zakończy się 7 października o godz. 18.00 – poinformował Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM). Jak wskazuje magistrat, dzięki projektowi właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie miasta, którzy chcą zainstalować OZE na potrzeby mieszkaniowe, mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty). Inwestycje będą wykonywane w 2021 r.

Odnawialne źródła energii w Bielsku-Białej – jak zgłosić swój udział w projekcie?

Aby zgłosić swój udział w projekcie, będzie trzeba złożyć deklarację udziału i formularz zgody właściciela, których wzory znajdują się w załącznikach n stronie internetowej UM. Formularze należy wydrukować dwustronnie i po wypełnieniu oraz podpisaniu zaparafować na każdej stronie w dolnym lewym rogu. Wraz z deklaracją udziału należy złożyć aktualny wydruk z księgi wieczystej (ze strony https://ekw.ms.gov.pl/) lub ewentualnie inny aktualny dokument potwierdzający prawo własności – wskazuje UM.

Deklaracje udziału w formie papierowej będą przyjmowane w biurze obsługi klienta (BOK) przy al. Armii Krajowej 220, pawilon pierwszy, lokal 111. W okresie naboru BOK będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00. W sprawie szczegółów projektu i ewentualnych pytań uruchomiona została specjalna infolinia (tel. 12 291 93 02).

Odnawialne źródła energii w Bielsku-Białej – na co i jakiej wysokości dofinansowanie?

Objęte projektem instalacje OZE to: dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody bądź tylko do ogrzewania (możliwość uzyskania grantu w wysokości do 28,5 tys. zł), pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej (grant do 7125 zł), kolektory słoneczne (grant do 9500 zł) i fotowoltaika (grant do 14250 zł).

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowanych (netto) koniecznych do poniesienia na instalacje odnawialnych źródeł energii, ale nie więcej niż jest to zapisane powyżej. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym – jego koszty pokrywa grantobiorca – wylicza UM.

Jednocześnie magistrat zaznacza, że o udziale w projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale punktacja przyznawana zgodnie z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego, który również można pobrać poniżej.

Odnawialne źródła energii w Bielsku-Białej – dofinansowane z RPO

Jak podaje UM, 11 maja br. Bielsko-Biała podpisała umowę o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO). Projekt dotyczy budowy tylko wymienionych powyżej OZE.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że instalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć mocy zainstalowanej elektrycznej 40 kWp (minimialna moc to 2 kWp), natomiast pozostałe instalacje nie mogą mieć mocy cieplnej większej niż 120 kW. Projekt jest przeznaczony dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej, którzy nie mają zaległości finansowych wobec miasta. Istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem jego zasiedlenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność.

Odnawialne źródła energii w Bielsku-Białej – warunki dodatkowe

Można wybrać więcej niż jeden rodzaj instalacji OZE dla jednego budynku. Jeśli do instalacji będzie wykorzystywany dach, to musi być on (na koszt właściciela budynku) pozbawiony materiałów zawierających azbest. Budynek w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków musi mieć jego zgodę. Warto też pamiętać, że wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej, najmu itp. Wymagane dokumenty właściciel przygotowuje na własny koszt – np. koszt projektu czy obliczenie zapotrzebowania mocy. Po zakwalifikowaniu się i podpisaniu umowy na grant, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zebrania i oceny ofert spośród co najmniej trzech wybranych przez siebie wykonawców. Granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych kosztów – dodaje UM.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)