Mój prąd 4.0

Niebawem rusza czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że 15 kwietnia br. ruszy czwarta edycja programu „Mój Prąd”, czyli nabór wniosków dla osób fizycznych. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. zł – wskazuje NFOŚiGW. Te propozycje będą skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing – dodaje Fundusz.

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” – krok w kierunku rozwoju OZE

Zarówno „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”, jak i „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” zakładają silny i systematyczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, w tym fotowoltaiki, która jest technologią całkowicie bezemisyjną – zaznacza NFOŚiGW i wskazuje, że właśnie realizacji tego celu służyły dotychczasowe trzy nabory w, prowadzonym przez Fundusz, programie priorytetowym „Mój Prąd”, którego łączny budżet wyniósł do tej pory ponad 1,8 mld zł. W ramach wspomnianych trzech edycji wpłynęło aż 444 tys. wniosków od osób indywidualnych chcących produkować prąd ze słońca.

Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Wdrażając czwartą edycję programu „Mój Prąd” chcemy jeszcze bardziej zwiększyć udział fotowoltaiki w miksie energetycznym Polski. Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jednocześnie wprowadzimy nowy system rozliczeń net-billing, który jest sprawiedliwym i korzystnym dla prosumentów rozwiązaniem finansowym. Zachęca także do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych i zapewni dalszy rozwój OZE w Polsce – podkreśla Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Ponad 866 tys. przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych

Już teraz funkcjonuje w Polsce ponad 866 tys. przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wpłynęło to bardzo korzystnie na ekonomiczny rozwój branży fotowoltaicznej, a także na dalszą popularyzację wśród społeczeństwa energetyki prosumenckiej oraz idei ochrony klimatu poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Według ocen ekspertów, w ubiegłym roku 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło z fotowoltaiki. Szacuje się, że dzięki już przeprowadzonym naborom w programie „Mój Prąd” następować będzie redukcja emisji dwutlenku węgla na poziomie 1,84 mln ton w ciągu roku. Teraz przyszedł czas na kolejne kroki w rozwoju energetyki prosumenckiej – przekonuje NFOŚiGW.

Polska bije kolejne rekordy w konsumpcji energii ze słońca. W 2021 roku krajowi prosumenci zainstalowali na swoich dachach panele fotowoltaiczne o mocy około 4,5 gigawata. Dziś robimy kolejny milowy krok na drodze do opartej na modelu rynkowym, bezpiecznej energetyki rozproszonej. Inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego kilowata to nie tylko czystsze powietrze, ale również tak ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej zbliżenie się do strategicznego celu, jakim jest niezależność energetyczna Polski – zaznacza wiceminister Zyska.

Kiedy ruszy czwarta edycja programu „Mój Prąd”?

Czwarta edycja w programu „Mój Prąd” wystartuje 15 kwietnia br. i będzie prowadzona w trybie ciągłym. Kluczowym celem programu, który ma być realizowany do 2023 r., jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. W rezultacie ma nastąpić zmniejszenie emisji CO2 o 910 tys. ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 1200 MW. Przedsięwzięcia prowadzone w ramach programu muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu w zakresie udziału OZE w wytwarzaniu i konsumpcji energii oraz powinny zapewnić poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu – podkreśla NFOŚiGW.

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” – kto i na co otrzyma dofinansowanie?

Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Program w nowej odsłonie nadal adresowany będzie do osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD), ale obecnie – poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej – będzie można również uzyskać dofinansowanie do nowych komponentów, sprzyjających upowszechnianiu w kraju efektywnej energetyki rozproszonej. Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji obejmie urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą następujące koszty: zakupu, transportu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakupu, transportu i montażu urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Zależy nam na tym, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, którą wyprodukują w swoim domu – wyjaśnia Paweł Mirowski, p.o. prezesa Zarządu NFOŚiGW i dodaje: – Czwarta edycja programu „Mój Prąd” powinna zatem kreować mechanizmy, które będą stymulować wzrost konsumpcji energii przez samych jej wytwórców, a zarazem tak racjonalizować cały proces produkcji, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy pozwalające na krótkookresowe (do kilku dni) magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych. Dzięki dotacjom chcemy upowszechniać oba te elementy.

Z jakich środków będzie finansowana czwarta edycja programu „Mój Prąd”?

Program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), Działanie 11.1 Program Mój Prąd. Środki na ten cel pochodzą z instrumentu REACT-UE (Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy – dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią Covid-19).

Jak zaznacza NFOŚiGW, budżet na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma wynieść ok. 350 mln zł. Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku – po to, aby reagować proporcjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środków. Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu – dodaje Fundusz.

Net-billing: nowy system rozliczeń dla prosumentów

Co istotne, czwarta edycja programu „Mój Prąd” będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów funkcjonujących w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Na czym polega nowy system net-billing? To rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z rynku dnia następnego (RDN).

Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Program ma na celu promowanie nowego systemu rozliczania się prosumentów, czyli net-billingu. Dlatego też nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2022 r., aby umożliwić wdrożenie nowego systemu rozliczeń również w okresie przejściowym. Dodatkowo finasowaniem zostaną objęci wnioskodawcy, którzy z własnej inicjatywy postanowią z już funkcjonującą fotowoltaiką przejść na system rozliczania net-billing. Ten nowy system ma motywować do zwiększania konsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej nadwyżek. Wprowadzenie net-billingu, który jest zgodny z prawnymi uregulowaniami Unii Europejskiej, ma – wg NFOŚiGW – zapewnić dalszy rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce i jednocześnie poprawić bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, a co najważniejsze – ugruntować proces samowystarczalności energetycznej polskich gospodarstw domowych.

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” – możliwe połączenie dotacji z ulgą termomodernizacyjną

Narodowy Fundusz podkreśla, że tak, jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, możliwe będzie połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Fundusz przekonuje, że program „Mój Prąd” jest rozwijany, aby dostosować go do dynamicznie zmieniających warunków i by zapewnić jego dostępność możliwie, jak największej grupie odbiorów.

Nabór w najnowszej edycji programu „Mój Prąd” rozpocznie się 15 kwietnia br., natomiast dokumentacja programu będzie dostępna od 1 kwietnia br. na stronie internetowej mojprad.gov.pl oraz na witrynie NFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. 3 x NFOŚiGW

Partner Portalu

Partner Portalu