Strategie rozwoju elektromobilności

NFOŚiGW dofinansuje strategie rozwoju elektromobilności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że wydłuża nabór wniosków o dotacje dla samorządów na rozwój elektromobilności.

Celem programu ogłoszonego przez NFOŚiGW, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł, jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego (JST) niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności. Powiaty, gminy oraz ich związki mogą składać wnioski o dotacje do 4 lutego br.

Strategie rozwoju elektromobilności – termin wnioskowania przedłużony

W ramach programu NFOŚiGW dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności. Dokumenty te mają służyć realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności mieszczącego się w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
W przedkładanych fiszkach projektowych oceniana będzie realność harmonogramu działań, mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności. Ocenie podlegać ma również innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu. Punktowane mają być także dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.

Nabór w ramach programu priorytetowego pn. Gepard II, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności został wydłużony i potrwa do 4 lutego br. Na bezzwrotne dotacje przewidziano łącznie 10 mln zł, na przygotowanie 100 szt. strategii. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2018-2019.

Wysokość wsparcia zależy od wielkości miast. Dla małych i średnich przewidziano wsparcie w wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla dużych – do 100 tys. zł. W przypadku pozostałych JST lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców. Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

Program przewiduje, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały już wsparcie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl