Moja Elektrownia Wiatrowa

„Moja Elektrownia Wiatrowa” – nowy program NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o poszerzeniu oferty dofinansowania dla prosumentów. Chodzi o nowy program pn. „Moja Elektrownia Wiatrowa”, którego start został zapowiedziany na 17 czerwca br.

Kto skorzysta z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”?

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dotacje mają wynieść do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. Pierwszy nabór wniosków potrwa do 16 czerwca 2025 r. (lub do wyczerpania zaplanowanych na ten cel środków). W pierwszym naborze zaplanowano pulę w wysokości 50 mln zł. Budżet programu przewidzianego na lata 2024-2029 wynosi 400 mln zł.

Programy skierowane do prosumentów przyczyniają się do rozwoju energetyki rozproszonej, podnoszą efektywność pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł i wspierają transformację energetyczną w Polsce. Ważnym elementem uruchamianych przez nas programów jest dofinansowanie do magazynów energii, które zapewnią wzrost wykorzystania energii elektrycznej w miejscu jej wytwarzania. Magazyny energii u prosumentów mają również za zadanie odciążenie sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie efektywniejsze wykorzystanie instalacji OZE również u innych uczestników rynku – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW.

Dotacja przewiduje refundację do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 do 20 kW. Program zakłada jednak dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dofinansowanie będzie udzielane do magazynu energii o pojemności minimalnej 2 kWh – wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh. Wysokość konstrukcji turbiny wiatrowej nie może przekroczyć 30 m. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z nim, instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości do 30 m nie należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obszary z największym potencjałem produkcji energii wiatrowej

Ten program to odpowiedź na docierające do nas sygnały o potrzebie przygotowania i wdrożenia mechanizmów wsparcia dla inwestycji z zakresu małych turbin wiatrowych. Liczymy, że będzie on impulsem rozwoju rynku tego typu mikroinstalacji w naszym kraju – szczególnie w regionach o dużym potencjale produkcji energii z wiatru. Widzimy możliwości rozwoju polskich firm w tym zakresie, z kolei środowiska akademickie mają tu szansę wykorzystać swoje badania naukowe dotyczące OZE – powiedział Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Jak przekazał NFOŚiGW, efektywność produkcji energii wiatrowej uzależniona jest od miejsca posadowienia turbin. Najlepsze warunki wietrzności są w północnej części kraju. Dobre warunki dla instalacji wiatrowych panują również w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim, na północnym Mazowszu, w środkowej części Lubelszczyzny i na Przedgórzu Sudeckim.

Planując inwestycję, należy wziąć pod uwagę położenie działki, na której planowana jest przydomowa elektrownia wiatrowa – podkreślił NFOŚiGW. Ważne będą także ukształtowanie terenu, wysokość i zwartość zabudowy dookoła inwestycji oraz okoliczne zadrzewienia.

Finansowanie programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego.  Jest to instrument finansowy zasilonym środkami ze sprzedaży 4,5% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny. Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-30 może trafić ok. 60 mld zł. Funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni NFOŚiGW.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu