Krok do realnego uruchomienia branży biometanowej w Polsce

Polska Organizacja Biometanu (POB) przygotowała stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.

Organizacja zwraca uwagę, że 4 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się omawiany projekt ustawy. To udostepniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (nr z wykazu RCL: UC485). Zdaniem POB pojawienie się kolejnego, po zaprezentowanym w marcu br. projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), dokumentu związanego z wytwarzaniem biometanu z biogazu rolniczego stanowi następny istotny krok do realnego uruchomienia branży biometanowej w Polsce.

Obecny etap rozwoju sektora branży biometanowej: brak jakiejkolwiek instalacji wytwarzającej biometan

Organizacja zwraca uwagę na obecny etap rozwoju sektora biometanu w Polsce, który cechuje brak jakiejkolwiek instalacji wytwarzającej biometan. Biorąc to pod uwagę, POB zwraca uwagę na to, że zaproponowanymi w projekcie ustawy preferencyjnymi rozwiązaniami powinny zostać objęte wszystkie, nie tylko rolnicze, podmioty zainteresowane inwestycjami w biogazownie rolnicze. Istotne jest, aby ograniczyć zidentyfikowane przez POB bariery w dwóch kluczowych zakresach rozwoju branży. Chodzi o integrację instalacji wytwarzających biometan z siecią gazową. Drugi z kluczowych zakresów to wdrożenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowlanym pod kątem nowych instalacji biogazowych. Wśród głównych postulatów POB jest zapewnienie możliwości technicznych wprowadzania biometanu do dystrybucyjnych oraz przesyłowych sieci gazowych w Polsce.

W ocenie POB, nowa branża nie powstanie bez wprowadzenia unormowań w zakresie ułatwienia oraz przyśpieszenia poszczególnych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego w instalacje biometanowe. Potrzeby ułatwień dotyczą m.in.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie. Konieczne jest objęcie tych inwestycji szczególnym reżimem prawnym jako inwestycji celu publicznego – podkreśla POB. – Uważamy, że zdecydowanie trzeba odejść od postulatów legislacyjnych umożliwiających budowę instalacji biometanowych wyłącznie w ramach zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wdrożenie takiej regulacji w praktyce drastycznie wstrzyma rozwój projektów biometanowych. Brakuje nam również ułatwień w procedurze środowiskowej – podkreśla Michał Tarka, dyrektor generalny POB.

Propozycje POB

Organizacja proponuje rozważenie zwolnienia z obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowych instalacji umożliwiających wytwarzanie do 10 mln m3 biometanu rocznie. Odpowiada to instalacji OZE o mocy do 5 MW. Wynikałoby to z korzystnego wpływu funkcjonowania instalacji biometanowych na zagospodarowanie różnego rodzaju odpadów biodegradowalnych. Instalacje takie sprzyjałoby też ograniczeniu emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, w tym metanu. Polska Organizacja Biometanu proponuje również wyeliminowanie ograniczeń związanych z wykorzystaniem gruntów rolnych w ramach inwestycji w instalacje biometanowe. – Zasadnicza część instalacji może być lokowana na gruntach rolnych, a dodatkowo instalacje biometanowe są niewątpliwie związane z działalnością rolno-spożywczą. Tym samym mogą wspierać rozwój obszarów wiejskich i stanowić „ostatnie ogniwo” w ramach gospodarki obiegu zamkniętego – uzasadnia dyrektor Michał Tarka.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu