Korzystne przesunięcie środków

W związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w działaniu „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, będzie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Do rozdysponowania jest 17,25 mln euro.
 
Beneficjentem pomocy mogą być gminy. Nabory wniosków będą ogłaszane przez samorządy województw. Zakłada się, że wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które uzyskają najwięcej punktów na podstawie kryteriów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
 
Beneficjenci będą mogli przeznaczyć przyznane w ramach działania środki (do 90% wartości inwestycji) na zakup urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ich montaż.
 
Na podstawie: www.minrol.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu