Kogeneracja na biomasę

Kogeneracja na biomasę

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice otrzyma 57 mln zł dotacji na budowę kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Ograniczenie smogu oraz uzyskanie przez Kalisz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – to główne korzyści, jakie przyniesie budowa kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice (EC) – podkreśla NFOŚiGW.

Kogeneracja na biomasę z unijnym wsparciem

Inwestycja wsparta środkami europejskimi ma umożliwić wyłączenie z eksploatacji części przestarzałych urządzeń wytwórczych opalanych węglem. Jak zaznacza NFOŚiGW, będzie to ważny czynnik służący tworzeniu stabilności energetycznej w mieście i okolicy, a także w skali woj. wielkopolskiego.
Dofinansowanie tego przedsięwzięcia przez NFOŚiGW ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotą niespełna 58 mln zł zostało potwierdzone umową podpisaną 28 grudnia ub.r. w Warszawie. Swoje podpisy na dokumencie złożyli Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Marek Cecerko, wiceprezes Zarządu spółki Energa Kogeneracja. Całkowity koszt projektu oszacowano na ponad 151,6 mln zł. Nowy blok opalany paliwem biomasowym ma zostać wybudowany na terenie kaliskiej elektrociepłowni do końca 2021 r.

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice, jako spółka Skarbu Państwa, należy w przeważającej części do grupy kapitałowej Energa. Zainstalowana w niej moc elektryczna wynosi 8 MW, natomiast moc cieplna – 148 MW. Dofinansowany projekt przewiduje budowę na terenie EC spalającego biomasę bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 11 MWe i 22 MWt. Blok będzie korzystał z biomasowego paliwa drewnianego (zrębków drewnianych). W konsekwencji elektrociepłownia uzyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 11,3 MWe oraz energii cieplnej – 21,3 MWt.

Wśród wskaźników efektu ekologicznego wynikającego z uruchomienia kogeneracyjnego bloku biomasowego wskazuje się zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o niemal 127,5 GJ/rok. Z kolei szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść niemal 574,5 tys. tony równoważnika CO2/rok.

Finansowe wsparcie kaliskiej inwestycji umożliwia I oś priorytetowa pt. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokładniej rzecz ujmując chodzi o działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl