OZE ze wsparciem

Instalacje OZE ze wsparciem

3 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE).

Jak informuje NFOŚiGW, nabór potrwa do 31 października br., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019 r.

OZE ze wsparciem z Funduszu Spójności

To już czwarty z kolei konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124). Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej i nie może wynieść więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro – dodaje NFOŚiGW.

Warto dodać, że oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0%, a wnioskodawca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej. Jest to uzależnione od produktywności instalacji i może wynosić od 5 do 50% kosztów kwalifikowanych (szczegóły zasad umarzania zawarte są w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu).

Do podziału pomiędzy beneficjentów jest łącznie 200 mln zł, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln zł dla pozostałych projektów.

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth). Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, które wspierane są wyłącznie w ramach unijnego działania 1.6.

Trzy nabory, dziewięć umów

Przy okazji NFOŚiGW przypomina, że dotychczas przeprowadził już trzy nabory dotyczące poddziałania 1.1.1. W ich ramach wpłynęły 52 wnioski na kwotę dofinansowania 663,13 mln zł. Do chwili obecnej rozstrzygnięto dwa konkursy. Zawarto 9 umów na łączną kwotę dofinansowania 122 mln zł, przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji wynoszącym 308,93 mln W najbliższym czasie zostanie opublikowana lista projektów ocenionych w trzecim konkursie (na inwestycje w zakresie produkcji ciepła z OZE).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama