Instalacje OZE

Instalacje OZE i kogeneracja z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza na szkolenie dotyczące unijnego wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) i projektów kogeneracyjnych.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodologii wyliczania wskaźników rezultatów i pomocy publicznej. W jego ramach omówione zostaną także zagadnienia finansowe oraz procedury zawierania umów.

Szkolenie obejmować będzie zagadnienia dwóch unijnych poddziałań dedykowanych przedsięwzięciom z zakresu produkcji energii elektrycznej i wysokosprawnej kogeneracji. Spotkanie odbędzie się 13 listopada br. w siedzibie NFOŚiGW.

Eksperci NFOŚiGW będą wyjaśniać zasady trwających naborów (dla których wydłużono terminy przyjmowania wniosków) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Chodzi o dofinansowanie z I osi priorytetowej: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, poddziałanie 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. W działaniu tym można się starać o dofinansowanie do 30 listopada 2018 r. oraz o poddziałanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”, w którym wnioski przyjmowane będą do 28 grudnia 2018 r.

Instalacje OZE z unijnym wsparciem

Na budowę nowych lub przebudowę istniejących jednostek wytwarzania energii z OZE do rozdysponowania jest 200 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. W tej puli jest 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających „certyfikat klastra energii” wydany przez Ministra Energii.

Działanie adresowane jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z OZE (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124). Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu musi być zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i nie może wynieść więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0%. Wnioskodawca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynosić 5-50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach programu dofinansowanie, w formie pomocy zwrotnej, skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe) oraz energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth). Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, które wspierane są wyłącznie w ramach unijnego działania 1.6.

Unijne dotacje na kogenerację

Na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji – dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych – zarezerwowano 90 mln zł unijnych dotacji z Funduszu Spójności – informuje NFOŚiGW.

W konkursie pod uwagę będą brane przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji jest technicznie jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej – wskazuje NFOŚiGW. Poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego, zapewnia się oszczędność energii pierwotnej w wysokości ponad 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych. Kogeneracja prowadzi zatem do obniżenia kosztów wytwarzania energii końcowej, przyczynia się także do zmniejszenia emisji, w szczególności CO2 – dodaje Narodowy Fundusz.

W przypadku pomocy inwestycyjnej dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. Do wsparcia ze środków poddziałania 1.6.1 nie kwalifikują się inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, przekraczającej 20 MW (za wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę oraz spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych).

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony w wysokości 85%; wielkość dofinansowania dla konkretnego projektu jest określana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej. Dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcia realizowane na terenie całego kraju z wyjątkiem tych, które zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego, bo dla nich przewidziano wsparcie w ramach poddziałania 1.7.3 POIiŚ 2014-2020.

Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu należy się zarejestrować za pomocą formularza dostępnego w Internecie (będzie on dostępny do godz. 12.00, 9 listopada br.).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny