Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna w Elblągu

Urząd Miasta Elbląg (UM) poinformował o pozyskaniu dofinansowania na projekt związany z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE) w obiektach użyteczności publicznej.

Źródło dofinansowania jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO). Środki zostały przyznane w ramach 4. Osi Priorytetowej – Efektywność Energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Nazwa projektu brzmi „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I”.

W Elblągu powstanie instalacja fotowoltaiczna z dofinansowaniem z RPO

Całkowita wartość projektu wynosi niemal 308 tys. zł, a wydatki kwalifikowane oszacowano na ponad 243 tys. zł. Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych przyznano w kwocie 207 tys. zł.

Projekt zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy do 40 kW na dachu krytej pływalni w Elblągu. Energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną ma być wykorzystana na potrzeby własne obiektu. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną nie ma konieczności oddawania energii do sieci elektroenergetycznej, stąd w projekcie nie zakłada się sprzedaży nadwyżek energii. Układ wyposażony zostanie w automatykę sterującą pracą falowników tak, by ewentualne nadwyżki nie zostały odprowadzone do sieci energetycznej.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przyszedł czas na zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w przetargu. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu wynosi nieco ponad 188 tys. zł brutto. Oznacza to koszt kwalifikowany netto w wysokości blisko 153 tys. zł i dofinansowanie rzędu 130 tys. zł.

Jak podkreślił elbląski magistrat w związku z powyższym do umowy o dofinansowanie sporządzony zostanie aneks uwzględniający rzeczywiste kwoty poprzetargowe.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Elbląg

fot. sozosfera.pl

reklama