Energia ze źródeł odnawialnych: Portugalia wezwana do pełnej transpozycji dyrektywy

Komisja Europejska (KE) podjęła w październiku decyzję o wystosowaniu dodatkowej uzasadnionej opinii do Portugalii (INFR(2021)0326). Działanie zostało podjęte w związku z niedokonaniem pełnej transpozycji przepisów Unii Europejskiej (UE) dotyczących promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi o przepisy ujęte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Co przewiduje dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych?

Jak przypomniała KE, wspomniana dyrektywa zapewnia ramy prawne dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. Ustanowiono w niej wiążący unijny cel udziału energii odnawialnej na poziomie co najmniej 32% do 2030 r. Określono też środki, mające na celu zapewnienie racjonalnego, pod względem kosztów, wspierania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa przewidziała również uproszczenie procedur administracyjnych na potrzeby projektów w dziedzinie energii odnawialnej. Dyrektywa ułatwia również uczestnictwo obywateli w transformacji energetycznej. Określa ona też konkretne cele dotyczące zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie, chłodnictwie oraz transporcie do 2030 r. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 30 czerwca 2021 r.

Energia ze źródeł odnawialnych przyczyną problemów Portugalii

W maju 2022 r. KE przesłała Portugalii uzasadnioną opinię. Natomiast w lutym 2023 r. podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Portugalii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Powodem tego działania był brak transpozycji dyrektywy. W szczególności chodziło o niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tabeli korelacji lub dokumentu wyjaśniającego, określającego, w jaki sposób Portugalia transponowała każdy przepis dyrektywy. Po otrzymaniu tabeli korelacji od Portugalii KE postanowiła nie kontynuować postępowania przed TSUE. Jednak po dokonaniu oceny tabeli korelacji Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Portugalii dodatkowej uzasadnionej opinii. Wynikało to z faktu, że w ocenie KE, wciąż nie dokonano pełnej transpozycji dyrektywy. Portugalia ma dwa miesiące na zaradzenie uchybieniu i powiadomienie Komisji o dokonaniu pełnej transpozycji dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu sprawy do TSUE.

Na podstawie ec.europa.eu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu