Energia z biomasy

Energia z biomasy ze wsparciem

W trosce o poprawę jakości powietrza i podnoszenie efektywności systemów ciepłowniczych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wsparł ze środków europejskich projekty budowy instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii w Nowym Sączu i Zambrowie.

Inwestycje te pozwolą także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ograniczając tym samym efekt cieplarniany.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), opartych na spalaniu biomasy, do produkcji energii cieplnej bądź elektrycznej jest korzystne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i gospodarki narodowej. Wykorzystywanie biomasy ogranicza emisję do atmosfery szkodliwych substancji, a także wnosi lepszy niż przy użyciu paliw kopalnych bilans emisji dwutlenku węgla.

Ponadto zbieranie i wykorzystanie biomasy pozwala efektywnie zagospodarować (nie marnotrawić) odpady przemysłu leśnego i rolniczego. W razie potrzeby biomasę można też dość swobodnie eksportować lub importować, poprzez giełdy biomasy w sąsiadujących krajach – dodaje NFOŚiGW.
Udzielenie przez NFOŚiGW dotacji dla przedsięwzięć w Nowym Sączu i Zambrowie umożliwia unijne działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Energii.

Energia z biomasy w Zambrowie

Spółka Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi (ZCiW) otrzyma ponad 6 mln zł dotacji ze środków europejskich. Dzięki temu wsparciu, do końca 2020 r., ma zostać zrealizowany projekt pn. „Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej”. Umowę w tej sprawie podpisali Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Waldemar Gawkowski, prezes Zarządu ZCiW.
Przedsięwzięcie, którego koszt całkowity wynosi niemal 17,5 mln zł przewiduje rozbudowę istniejącej instalacji energetycznego spalania o dodatkowe źródło ciepła. Będzie nim kocioł wodny na biomasę leśną o mocy 8 MW z instalacjami i urządzeniami współpracującymi. Równocześnie, w ramach projektu nastąpi modernizacji układów sterowania ciepłowni, systemu podawania paliwa oraz komina. Kiedy instalacja zostanie oddana do użytku, nastąpi jej podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dla kotła przewidziano dwie pompy obiegowe – podstawową i rezerwową. Całość wytworzonej w ten sposób energii cieplnej będzie wykorzystywana na zurbanizowanym obszarze Zambrowa. Jak podaje NFOŚiGW, produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE będzie wynosić 27982 MWht/rok. Z kolei spadek emisji gazów cieplarnianych szacuje się na 11062 ton równoważnika CO2.

Budowa kotła na biomasę w Nowym Sączu

Z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowy Sączu (MPEC) otrzyma ponad 4,1 mln zł dotacji ze środków europejskich. Wsparcie z NFOŚiGW pozwoli na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW”. Koszt całkowity projektu ma wynieść niemal 13,3 mln zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, która ma potrwać do końca 2020 r., przewidziano budowę kotła wodnego z rusztem ruchomym o mocy cieplnej nominalnej 7 MW. Będzie on opalany biomasą drzewną w istniejącym budynku kotłowni Millenium w Nowym Sączu, której właścicielem jest MPEC.
Budowa kotła na biomasę objętego wnioskiem o dofinansowanie stanowi pierwszy krok do osiągnięcia przez sieć ciepłowniczą zasilaną z ciepłowni Millenium statusu sieci cieplnej efektywnej energetycznie. Planowany efekt ekologiczny to roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 9397,76 MgCO2/rok. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie natomiast 24999,11 MWht/rok.

Umowa regulująca przekazanie dofinansowania została podpisana przez Artura Michalskiego, wiceprezesa NFOŚiGW oraz Piotra Polka, prezesa Zarządu i Jana Wnękowicza Wiceprezesa Zarządu MPEC.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny