energetyka obywatelska

Energetyka obywatelska – 40 mln zł wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) środki finansowe na rozwój energetyki obywatelskiej.

Kwota udostępniona Bankowi wyniesie do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje). Pieniądze będą przeznaczone na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Korzystając z tych środków Bank Ochrony Środowiska – jako jedyny partner – w połowie października br.rozpocznie program „EKOkredyt Prosument II”.

EKOkredyt Prosument II – energetyka obywatelska

Narodowy Fundusz zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska pod koniec sierpnia br. dwie umowy (na dotacje i pożyczki) dotyczące udostępnienia środków z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 3) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Beneficjenci w ramach udzielanego przez BOŚ kredytu i dotacji (łączne dofinasowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych) będą mogli dokonywać zakupu i montażu określonych małych i mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W grupie tych instalacji mieszczą się źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne – wszystkie o zainstalowanej mocy cieplnej wynoszącej do 300 kWt. Oprócz tego można ubiegać się o dofinansowanie montażu systemów fotowoltaicznych (o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp), małych elektrowni wiatrowych (do 40kWe) i instalacji mikrokogeneracyjnych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Montowane urządzenia będą służyć istniejącym lub budowanym budynkom mieszkalnym.

Ważnym warunkiem otrzymania kredytu z dotacją są: dbałość o nieprzewymiarowanie instalacji (jej projektowanie i montaż winien następować w nawiązaniu do potrzeb energetycznych mieszkańców) oraz deklaracja (a następnie jej wypełnienie) 3-letniego okresu trwałości inwestycji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama