FIT i FIP

Elektrownie wodne z instrumentami FIT i FIP

Grupa Energa poinformowała, że spółka Energa Wytwarzanie skorzysta z instrumentów wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE).

Chodzi o dedykowane niewielkim jednostkom wytwórczym energii elektrycznej instrumenty „feed-in tariff” (FIT) i „feed-in premium” (FIP).

Instrumenty FIT i FIP

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z lipca br. umożliwia zastosowanie uproszczonej formy wsparcia dla niewielkich instalacji w postaci systemu stałej, gwarantowanej ceny zakupu, określanej mianem feed-in-tariff (FIT) i systemu dopłat do ceny rynkowej określanego mianem feed-in-premium (FIP).

Z tego wsparcia mogą korzystać skorzystać ściśle określone technologie wytwórcze OZE (hydroenergia, biogaz). Instrumenty nie obejmują energii pochodzącej z fotowoltaiki czy turbin wiatrowych.

Przy okazji Energa tłumaczy pojęcia FIT i FIP. Mechanizm FIT umożliwia wytwórcom, posiadającym instalacje o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, odejście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku sprzedawca zobowiązany kupuje energię elektryczną po cenie – na atrakcyjnym dla wytwórcy poziomie – równej 90% ceny referencyjnej właściwej dla danej instalacji. Samodzielnie dokonuje też rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej. Z kolei FIP dedykowany jest dla wytwórcy, który posiada instalacje o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW i nie mniejszej niż 500 kW. Instrument ten pozwala mu na odejście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku wybrany podmiot kupuje energię elektryczną po cenie umownej, a wytwórca samodzielnie dokonuje rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej, uzyskując w efekcie cenę za energię na atrakcyjnym poziomie 90% ceny referencyjnej, właściwej dla danej instalacji.

31 elektrowni wodnych skorzysta z FIT i FIP

Energa Wytwarzanie, należąca do Grupy Energa, skorzysta z obu instrumentów dla 31 (z 44 eksploatowanych) małych elektrowni wodnych, czyli wszystkich spełniających wymagania ustawowe. W praktyce, w opinii Energi, mechanizm stałych cen stwarza możliwości poprawy rentowności produkcji energii w niewielkich hydroelektrowniach i wzrostu przychodów z wytwarzania w Grupie Energa do września 2020 r.

Instrumenty FIT i FIP to bardzo atrakcyjna oferta, gdyż daje możliwości uzyskania wyższych przychodów z wyprodukowanej energii, w porównaniu do osiąganych obecnie. Cieszymy się, że większość naszych małych elektrowni wodnych z tego skorzysta. Z oczywistych względów nie jesteśmy obecnie w stanie dokładnie powiedzieć, o ile zwiększy się nasz przychód w wyniku skorzystania ze wspomnianych instrumentów. To zależy przede wszystkim od stanu wód, a co za tym idzie wolumenu wyprodukowanej energii. Zakładamy jednak wzrost przychodów o ok. 30%, w stosunku do uzyskiwanego w ramach poprzedniego systemu wsparcia – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie.

Energa zwraca uwagę, że systemy FIT (feed-in tariff) i FIP (feed-in premium) są znane i cenione przez wytwórców energii w wielu krajach. Wprowadzone w Polsce instrumenty są zgodne z przepisami Unii Europejskiej, które stanowią, że tego rodzaju wspomaganie operacyjne wytwarzania energii elektrycznej z OZE nie wymaga stosowania procedury przetargowej. Są to mechanizmy wsparcia od dawna oczekiwane w branży małej hydroenergetyki, tworzą bowiem stabilne warunki funkcjonowania i rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych (wodzie) – dodaje Energa.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę Energa

fot. Grupa Energa

partner merytoryczny