Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – szkolenie NFOŚiGW

Jak zdobyć pieniądze na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach? Odpowiedzi na to pytanie udzieli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podczas szkolenia, które odbędzie się 1 marca br.

Zgłoszenia na szkolenie w NFOŚiGW przyjmowane będą do 26 lutego br. za pomocą dedykowanego formularza.

Efektywność energetyczna – NFOŚiGW zaprasza na szkolenie

Szkolenie dotyczy trwającego naboru na unijne wsparcie dla optymalizacji gospodarowania energią w przedsiębiorstwach. Tematami szkolenia będą harmonogram konkursu, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosków, zasady ich oceny, metodyka sporządzania audytów energetycznych oraz procedury zawierania umów z wykonawcami.

To dobra okazja dla dużych przedsiębiorców na skonsultowanie tego, jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Nabór wniosków potrwa do 30 marca 2018 r. W ogłoszonym trzecim konkursie do rozdysponowania jest 100 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75%.

Przy tej okazji NFOŚiGW przypomina, że w ramach ww. działania dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140). Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Muszą być one zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Wśród działań przewidzianych do dofinansowania NFOŚiGW wymienia m.in. przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym wymianę źródła na instalację OZE); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl