biomasowe OZE

Dofinansowanie na biomasowe OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zdecydował o dofinansowaniu środkami europejskimi projektów zakładających budowę instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii w Działdowie i Krośnie. Z kolei wsparcie ze środków krajowych zyskała podobna inicjatywa w Dzierżoniowie.

Omawiane inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) pozwolą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, ograniczając tym samym efekt cieplarniany.

OZE w systemie ciepłowniczym Działdowa

Projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” zostanie dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą niemal 4,5 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Całkowity jego koszt to niemal 12,9 mln zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca stycznia 2022 r. W jego ramach zostanie zbudowana ciepłownia oparta na konstrukcji kotła opalanego biomasą o mocy 5,1 MW wraz z ekonomizerem suchym. W ten sposób ok. 70% energii produkowanej w całym systemie ciepłowniczym w Działdowie będzie pochodzić z ciepłowni biomasowej.

Jak zaznacza (NFOŚiGW), po zakończeniu projektu istniejący system ciepłowniczy Działdowa stanie się systemem efektywnym energetycznie. Oznacza to, że będzie czerpał minimum 50% produkcji energii ze spalania biomasy.

Inwestycja doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Działdowa i okolicy. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE ma wynieść 19864,06 MWth/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 8842,7 ton równoważnika CO2/rok.

Umowę regulującą przekazanie dotacji podpisali Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Sławomir Karczewski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Działdowie.

Budowa kotła wodnego opalanego biomasą

Inwestycję pn. „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni >>Łężańska<< w Krośnie przeprowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny (MPGK). Dotacja z NFOŚiGW dla projektu wyniesie ponad 3,3 mln zł. Jej przekazanie potwierdzili wspomniany już wiceprezes Michalski oraz Janusz Fic, prezes Zarządu MPGK.

Realizacja inwestycji ma potrwać do końca 2020 r., a jej koszt całkowity to ponad 11,6 mln zł.

Zakres projektu obejmuje budowę kotła wodnego opalanego biomasą w postaci zrębek leśnych o mocy 7 MW. Nowy kocioł biomasowy zainstalowany będzie na terenie istniejącej kotłowni w hali kotłów węglowych. Zostanie on „wpięty” do istniejącego już systemu, co umożliwi zarówno jego samodzielną pracę, jak i działanie wraz z kotłem węglowym. Nowe urządzenie posiadać będzie odrębną instalację oczyszczania i wyprowadzenia spalin. Sprawność produkcji ciepła w kotle biomasowym ma wynosić ponad 85%.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zastąpienia węgla OZE. Powinno to wpłynąć na znaczną redukcję emisji pyłu do powietrza – zaznacza NFOŚiGW.

Planowana produkcja energii cieplnej z nowej instalacji wykorzystującej OZE będzie na poziomie 24958,73 MWht/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 11088,47 tony równoważnika CO2.

Biomasowe OZE w ZEC Dzierżoniów

Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie” przeprowadzi Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Pieszycach (ZEC). Beneficjent otrzyma niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości ponad 6,8 mln zł. Umowa w tej sprawie została podpisana przez wiceprezesa Michalskiego oraz Tadeusza Drozdowskiego, prezesa Zarządu ZEC. Całkowity koszt inwestycji został oszacowany na niemal 36 mln zł. Ma być ona wykonana do końca 2019 r.

Podstawowym celem projektu jest wybudowanie na terenie ciepłowni ZEC w Dzierżoniowie kompletnego bloku kogeneracyjnego, tj. nowego kotła opalanego biomasą o mocy 6,05 MW oraz turbozespołu pracującego w technologii ORC o mocy elektrycznej 1,003 MW i mocy cieplnej 4,150 MW. Zamiar budowy nowego bloku kogeneracyjnego wynika ze zdiagnozowanego zapotrzebowania na ciepło systemowe (centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową) mieszkańców Dzierżoniowa oraz rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Realizacja projektu ma doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (przy wykorzystaniu odpadów drzewnych). Jednocześnie produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji ma pozwolić na uzyskanie oszczędności zużycia energii pierwotnej wynoszącej ponad 10% w stosunku do rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Jak podaje NFOŚiGW, parametry nowej instalacji OZE umożliwią jej pracę przez cały rok. Ma to wpłynąć na istotną poprawę efektywności produkcji energii. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza w wyraźny sposób wpłynie na poprawę stanu środowiska w regionie. W ramach efektu ekologicznego (zostanie uzyskany pod koniec 2019 r.) można będzie zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o 34381,00 GJ/rok oraz ograniczyć emisję CO2 o 19457,3 tony równoważnika CO2/rok.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny