Dofinansowanie małych elektrowni wodnych

Dofinansowanie małych elektrowni wodnych i geotermii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił dwa kolejne nabory wniosków do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w obszarze programowym: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. Jak zaznacza NFOŚiGW, na dofinansowanie małych elektrowni wodnych (do 2 MW) oraz budowę geotermalnych źródeł ciepła przeznaczono ponad 44 mln zł (10 mln euro), a wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 30 października br.

Dofinansowanie małych elektrowni wodnych i geotermii – 44 mln zł dla beneficjentów

Głównym celem naborów jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), i jej efektywności, a także zmniejszenie potencjalnie niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (MEW) do 2 MW przez ich modernizację. Dofinansowanie w ramach MF EOG zakłada także budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej, wykorzystanie pozyskanej energii do celów grzewczych lub energetycznych oraz redukcja emisji CO2. Dodatkowo projektom w MEW powinny towarzyszyć działania edukacyjne – szkolenia ekspertów w dziedzinie energetyki wodnej.

Łączna suma środków przeznaczonych na wspomniane dwa nabory to ponad 44 mln zł, w tym prawie 13 mln zł dla przedsiębiorstw i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to dofinansowanie małych elektrowni wodnych oraz ponad 31 mln zł dla przedsiębiorstw i jednostek samorządów terytorialnych na budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka).

Dofinansowanie małych elektrowni wodnych i geotermii szansa na poprawę stanu środowiska

Jak zaznacza NFOŚiGW, realizacja przedsięwzięć z dziedziny geotermii ma w znaczący sposób przyczynić się do wprowadzania zmian technologicznych oraz infrastrukturalnych w już istniejące systemy ciepłownicze. Budowa nowej infrastruktury ciepłowniczej, modernizacja urządzeń i instalacji służących do produkcji energii, czy też przystosowanie małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów dotyczących m.in. ekosystemów wodnych, ma w realny sposób wpłynąć na poprawę stanu środowiska.

Nabory w ramach MF EOG

Przy okazji NFOŚiGW przypomina, że 13 marca br. ogłosił osiem innych naborów w ramach MF EOG, uwzględniających trzy obszary tematyczne: „Środowisko naturalne i ekosystemy”, „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” i „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”. Przeznaczono na nie ponad 580 mln zł dotacji. Dodatkowo NFOŚiGW przekaże 500 mln zł na pożyczkowe współfinansowanie projektów w obszarze energii, a terminy poszczególnych naborów zostały wydłużone o dwa miesiące w związku z pandemią koronawirusa.

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumentów – wspomnianego MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – czyli państw darczyńców – tłumaczy NFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny