Odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w Krakowie

Obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, którego przepisy od 1 kwietnia 2022 r. zlikwidują system opustów i wprowadzają tzw. net billing (system sprzedażowy), w związku z tym zdecydowano o uruchomieniu nowego naboru w Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii – poinformował Urząd Miasta Krakowa (UM).

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii – na co można otrzymać wsparcie?

Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać od 6 do 17 grudnia, natomiast realizacja zadań musi odbyć się w 2022 r. Chcemy w ten sposób umożliwić mieszkańcom rozliczenie inwestycji na korzystniejszych warunkach, przed możliwym wejściem w życie nowelizacji – mówi Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UM.

W ramach Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze miasta Kraków można otrzymać dotację na instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Chodzi o montaż OZE w budynkach bądź lokalach mieszkalnych ub nieruchomościach lokalowych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy – zaznacza UM.

Jak zaznacza magistrat, wysokość dotacji wynosi maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła,

33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła,

7,5 tys. zł przy zakupie i montażu kolektorów słonecznych,

15 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Zasady przyznawania dofinansowania do odnawialnych źródeł energii

Jeden wniosek dotyczyć może maksymalnie jednej instalacji OZE, a w przypadku chęci ubiegania się o dotację na więcej niż jedną instalację OZE, należy złożyć odrębne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

W nadchodzącym naborze aktualne pozostają, obowiązujące w 2021 r. kryteria decydujące o kolejności przyznawania dotacji – zaznacza UM i wskazuje, że jest to m.in. kryterium daty dziennej. Oznacza ono, że rozpatrywanie wniosków następować będzie według kolejności wpływu do magistratu, przy czym decyduje data dzienna wpływu wniosku (wszystkie wnioski które wpłynęły w tym samym dniu w okresie trwania naboru traktowane będą tak jakby wpłynęły w tym samym czasie).

Drugim jest kryterium powierzchni użytkowej. Jak tłumaczy UM oznacza ono, że w przypadku braku wystarczających środków, dla wniosków z tą samą datą dzienną, o kolejności udzielenia dotacji decydować będzie powierzchnia użytkowa nieruchomości wskazana w aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, na który/którą został złożony wniosek o udzielenie dotacji. O kolejności udzielania dotacji decydować będzie jak najmniejsza powierzchnia użytkowa.

Gdzie i jak składać wnioski?

Magistrat zaznacza, że z uwagi na trwającą pandemię i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wnioski przyjmowane będą w wersji papierowej w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego, przy Rynku Podgórskim 1 (pok. 8), pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza UM (Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków).

Aplikacje można również przesyłać w wersji elektronicznej: opatrzone podpisem zaufanym, wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePuap, a podpisane podpisem kwalifikowanym (wraz z wymaganymi załącznikami) przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza UM (jp.umk@um.krakow.pl).

Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne są na stronie BIP magistratu, w Wydziale ds. Jakości Powietrza UM (Rynek Podgórski 1, przy wejściu na specjalnym stojaku).

Więcej informacji o naborach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza UM (tel. 12 616 88 48).

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl

reklama