Dla rozwoju magazynów energii

Dla rozwoju magazynów energii – projekt ustawy przyjęty

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne został przyjęty przez Radę Ministrów – zwróciło uwagę Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i dodało, że nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii i ich funkcjonowania.

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

24 listopada br. rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego, zawierający szereg uregulowań dotyczących magazynów energii. Celem nowelizacji jest zniesienie barier rozwoju magazynów energii oraz stworzenie warunków dla ich rozwoju w Polsce – zaznacza organizacja. Według Stowarzyszenia, przyjęty przez rząd projekt ustawy zmieniającej Prawo energetyczne wprowadza kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii w Polsce i dla ich funkcjonowania. Projekt zostanie teraz skierowany do prac w Sejmie. Jest szansa, że nowelizacja zostanie uchwalona do końca bieżącego roku.

Magazyny energii istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Według Stowarzyszenia, nowe uregulowania są niezbędne, aby magazyny energii stały się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. – Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – komentuje Barbara Adamska, prezes PSME.

Wprowadzenie jednolitej definicji magazynowania energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej, zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, jasne określenie zasad koncesjonowania oraz całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej to niektóre z regulacji, które znalazły się w projekcie zmiany Prawa energetycznego – wylicza PSME.

Ujednolicenie definicji magazynowania i magazynu energii

Stowarzyszenie wskazuje, że ujednolicenie definicji magazynowania energii elektrycznej oraz magazynu energii rozwiązuje problemy interpretacyjne wynikające z niespójności tych definicji w różnych aktach prawnych. Zmiana definicji odbiorcy końcowego pozwoliła na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii. Energia wprowadzana do magazynu oraz straty związane z magazynowaniem energii nie będą uznawane za zużycie odbiorcy końcowego.

Magazynowanie energii zostało całkowicie wyłączone z obowiązku sporządzania taryf. Możliwość swobodnego ustanawiania stosunków umownych dla działalności magazynowania energii odpowiada charakterowi tej działalności, pozwalając na dużą elastyczność odpowiadania na różne potrzeby rynku w zakresie usług świadczonych przez magazyny energii i ich wyceny – dodaje PSME.

Dla rozwoju magazynów energii – kiedy niezbędne będzie uzyskanie koncesji

Organizacja wskazuje również, że w projekcie nowelizacji ustawy próg mocowy magazynu energii, dla którego niezbędne jest uzyskanie koncesji, określony został na 10 MW. We wniosku o udzielenie koncesji niezbędne będzie określenie m.in. technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej i pojemności magazynu energii, znamionowej sprawności cyklu jednokrotnego ładowania, a także maksymalnej mocy ładowania i rozładowania. Wniosek będzie zawierał również informację, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego.

Projekt ustawy nowelizującej wskazuje również, że magazyny o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW nie wymagają uzyskania koncesji. Jeżeli jednak ich moc zainstalowana jest większa niż 50 kW, podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora systemu przesyłowego (OSP) lub operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) właściwego dla danego obszaru. Rejestry magazynów energii elektrycznej będą obejmowały podstawowe parametry techniczne magazynów, w tym ich pojemność.

Dla rozwoju magazynów energii – terminy i ekspertyzy

Prosument posiadający magazyn energii elektrycznej będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwego OSD, podając rodzaj magazynu energii użytego w mikroinstalacji.

Przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja zawiera uregulowania dotyczące wydawania warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie. Termin na wydanie warunków przyłączenia dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV został określony na 30 dni. Z kolei dla magazynu przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV termin ten wynosi 150 dni.

W projekcie uregulowana została również kwestia ekspertyzy wpływu urządzeń na system elektroenergetyczny. Ekspertyzy nie sporządza się, jeżeli magazyn energii elektrycznej będzie stanowił część jednostki wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej i jednostki wytwórczej nie większej niż 2 MW lub w przypadku, kiedy magazyn energii elektrycznej będzie stanowił część instalacji odbiorcy końcowego o łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej i mocy przyłączeniowej instalacji odbiorcy końcowego nie większej niż 5 MW.

Ważny element nowelizacji

Projekt ustawy określa również warunki, na jakich magazyn energii elektrycznej może być uwzględniony w planie rozwoju OSD i OSP, jako substytut rozbudowy sieci. Inwestycja w magazyn energii musi być uzasadniona technicznie dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej, a analiza kosztów i korzyści wynikających z wykorzystania takiego magazynu powinna wykazać osiąganie korzyści bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów.

Magazyny energii mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci. Określenie warunków uwzględnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii to ważny element nowelizacji – dodaje Barbara Adamska.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)