Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga

Będzie Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+

Urząd Miejski w Elblągu (UM) poinformował, że Elbląg znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Na konkurs złożono 240 wniosków. Po ocenie formalnej i merytorycznej wyłoniono 218 projektów do dofinansowania na kwotę ponad 11 mln zł.

Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+ z dofinansowaniem w wysokości 100 tys. zł

Elbląg, na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+” otrzyma 100 tys. zł. Jak tłumaczy UM, strategia to dokument, który w praktyczny sposób wskaże zagadnienia istotne dla realizowania przez władze miasta zadań wynikających z „Programu Rozwoju Elektromobilności” w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Elbląska strategia ma też wskazać, jak miasto ma spełnić wymogi, jakie nakłada na samorządy ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Realizacja strategii przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów w zakresie polityki transportowej, w tym: do poprawy jakości i znaczenia transportu publicznego oraz stopniowego zmniejszania udziału pojazdów spalinowych w strukturze transportu.

Strategia zawierać będzie również kompleksową diagnozę potrzeb i problemów, a także potencjałów i szans rozwojowych miasta Elbląg w obszarze elektromobilności.

Jak podaje magistrat, dokument pozwoli na wytyczenie kierunków rozwoju elektromobilności w mieście. Strategia pozwoli miastu odpowiednio przygotować się do zarządzania i finansowania inwestycji w zakresie modernizacji i rozwoju w obszarze zrównoważonego transportu oraz energetyki i ochrony środowiska. Będzie także podstawą do działań w kierunku rozwoju transportu przyjaznego dla środowiska i unowocześniania infrastruktury, w tym zakupu ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego, w tym taboru nisko i zeroemisyjnego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Elblągu

fot. UM w Elblągu

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama