w sprawie wody pitnej

Zmieniona dyrektywa w sprawie wody pitnej

Komisja Europejska (KE) wyraziła zadowolenie z przyjęcia przez Parlament Europejski (PE) zmienionej dyrektywy w sprawie wody pitnej. Nowa dyrektywa ma zagwarantować wszystkim Europejczykom bezpieczniejszy dostęp do wody. Jednocześnie ma również zapewnić najwyższe na świecie standardy w odniesieniu do wody pitnej, zgodnie ze strategią „zero zanieczyszczeń” na rzecz nietoksycznego środowiska, ogłoszoną w Europejskim Zielonym Ładzie.

Porozumienie w sprawie wody pitnej po wniosku KE

Jak zaznacza KE, podstawą zawartego porozumienia jest wniosek przedstawiony przez KE w lutym 2018 r. wynikający bezpośrednio z pierwszej w historii, udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”.

Dostęp do bardziej bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych jest podstawowym prawem człowieka. Obecny kryzys zdrowotny uświadomił nam jeszcze bardziej jego kluczowe znaczenie. Dzisiejsze przyjęcie dyrektywy przez Parlament stanowi wyraźny sygnał zaangażowania na rzecz bardziej bezpiecznej wody wodociągowej dla wszystkich Europejczyków – powiedział Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Jak zaznacza KE, uzgodniony tekst opiera się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie standardów bezpieczeństwa dotyczących wody pitnej, a nawet poza nie wykracza. Zawiera on przepisy dotyczące kontroli nie tylko wody wodociągowej, ale również źródeł wody pitnej i systemów dystrybucji, w celu zminimalizowania ryzyka szkodliwego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie ludzi i na zasoby wodne. W przekształconej dyrektywie podjęto także problem nowych substancji zanieczyszczających, takich jak mikroplastik, substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, a ponadto nowe rodzaje substancji chemicznych – dodaje KE.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej i ograniczenie ilości plastikowych odpadów

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek poprawy lub utrzymania dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich, skupiając się przede wszystkim na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Przewidziano w niej również lepszy dostęp obywateli do informacji na temat dostawców wody, czy też dotyczących przykładowo jakości i zaopatrzenia w wodę pitną na ich obszarze zamieszkania. Dyrektywa ma – wg KE – zwiększyć zaufanie konsumentów do wody pitnej z kranu, ograniczając ilość odpadów powstających w wyniku spożywania wody w butelkach z tworzyw sztucznych.

Oprócz tego w nowym akcie prawnym zawarto szczegółowe wymogi w zakresie higieny, w odniesieniu do materiałów mających kontakt z wodą pitną i powierza się Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kluczową rolę w zapewnianiu stosowania wyłącznie bezpiecznych substancji w rurach i kranach mających kontakt z wodą – wskazuje KE.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej i dalsze działania

W następstwie zatwierdzenia przez PE, zmieniona dyrektywa dotycząca wody pitnej została przyjęta, a bezzwłocznie po podpisaniu przez przewodniczącego PE i przewodniczącego Rady Unii Europejskiej dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później. Po wejściu w życie tej dyrektywy państwa członkowskie będą miały dwa lata na spełnienie wymogów w niej zawartych – podkreśla KE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama