Zbiornik Boboszów

Zbiornik Boboszów dla bezpieczeństwa regionu

Zbiornik Boboszów to jeden z czterech suchych zbiorników budowanych na Ziemi Kłodzkiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców całego regionu. Inwestycja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW) została zrealizowana w latach 2018-2023, za kwotę blisko 238 mln zł. Przy okazji PGW wskazało, że na Ziemi Kłodzkiej Wody Polskie realizują obecnie inwestycje o wartości 1,2 mld zł.

Nowe zbiorniki przeciwpowodziowe

Ziemia Kłodzka, z racji swojego położenia, jest regionem szczególnie narażonym na powodzie. W 1997 r. region ten doświadczył katastrofalnej powodzi, w której życie straciło 20 osób. Znacznemu zniszczeniu uległo wówczas wiele miejscowości. W niektórych miejscowościach kataklizm powtórzył się w 1998 r. Przypomina o tym PGW, podkreślając, że Wody Polskie od początku swojego funkcjonowania realizują kilkuetapową strategię przeciwpowodziową dla tego obszaru. Celem jest ochrona życia i mienia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego całego regionu – zapewniają Wody Polskie.

Kluczowym etapem działań jest finalizowana w bieżącym roku budowa czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych w Roztokach, Boboszowie, Krosnowicach i Szalejowie Górnym. Zadaniem zbiorników jest redukcja zagrożenia powodziowego w dolinach rzek, na których są one zlokalizowane. Jak zaznacza PGW, pośrednio mają one również zmniejszać zagrożenie na Nysie Kłodzkiej i tym samym w całej Kotlinie Kłodzkiej. Łączna pojemność retencyjna wszystkich czterech polderów wyniesie ponad 16 mln m3. Budowa wszystkich obiektów ma się zakończyć do końca 2023 r.

Pierwszym oddanym do użytku w 2021 r. był zbiornik Roztoki. Obiekt zlokalizowany jest na potoku Goworówka, stanowiącym dopływ Nysy Kłodzkiej. Jego pojemność wynosi 2,7 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu osiąga 48 ha. Zapora zbiornika ma długość 756 m – wskazuje PGW.

Zbiornik Boboszów drugim oddawanym obiektem

Zbiornik Boboszów jest drugim oddawanym obiektem. Zlokalizowany jest na Nysie Kłodzkiej. Jego pojemność wynosi 1,4 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu osiąga 21 ha. Obiekt bezpośrednio ma chronić 1200 mieszkańców okolicznych miejscowości. Wraz z pozostałymi trzema polderami, zbiornik Boboszów ma tworzyć system zbiorników, służący zarządzaniu przepływem wód wezbraniowych.

Budowa zbiornika Boboszów została zrealizowana zgodnie z wszelkimi wymogami środowiskowymi i technicznymi – zapewnia PGW. Ponad 85% czaszy zbiornika jest pozostawiona w stanie naturalnym. Konstrukcja obiektu umożliwia migrację ryb, stworzone zostały także granitowe komory dla nietoperzy. Kompensacje przyrodnicze obejmowały m.in. nasadzenia ponad 7,5 tys. drzew iglastych i liściastych oraz blisko 6,6 tys. krzewów. Ujęto w tym odnowę siedlisk przyrodniczych łęgowych oraz lasów klonowo-lipowych na zboczach. Zawieszono 260 szt. budek lęgowych dla ptaków różnego typu, a także 42 skrzynki dla nietoperzy oraz platformę lęgową dla bociana czarnego.

Modernizacja istniejących zabezpieczeń

Drugim etapem ochrony przeciwpowodziowej Ziemi Kłodzkiej jest realizowany obecnie program tzw. ochrony biernej. Zakłada on modernizację istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej w największych miejscowościach regionu. Etap ten polega na likwidacji „wąskich gardeł” na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach. Jak podaje PGW, ma to umożliwić bezpieczniejsze przejście fali wezbraniowej i uniknięcie zagrożenia podtopieniami.

W ramach inwestycji od września br. realizowane będą prace remontowo-odtworzeniowe na wybranych odcinkach Nysy Kłodzkiej oraz Białej Lądeckiej i Morawy. Inwestycje obejmują najbardziej zurbanizowane miejscowości Ziemi Kłodzkiej: Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, Kłodzko, Bystrzycę Kłodzką, Długopole-Zdrój oraz Międzylesie. Równocześnie finalizowane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych na Bystrzycy Dusznickiej w Polanicy-Zdroju oraz na Kamiennym Potoku w Szczytnej. Po uzyskaniu potwierdzenia finansowania, w najbliższych tygodniach planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą również na podjęcie działań w tych lokalizacjach.

Zakres drugiego etapu ochrony przeciwpowodziowej był konsultowany z mieszkańcami i wszystkimi samorządami Ziemi Kłodzkiej pod koniec 2019 r. – zaznaczyło PGW. Wówczas projekt był przedstawiony i dyskutowany, co umożliwiło wypracowanie rozwiązań, które zwiększą zabezpieczenia przeciwpowodziowe i jednocześnie spełnią oczekiwania mieszkańców. Mieszkańcy apelowali przede wszystkim o brak wysiedleń oraz możliwie minimalną ingerencję w unikalne walory przyrodnicze i architektoniczne.

Zbiornik Boboszów elementem kompleksowych działań

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, będzie realizowany przez Wody Polskie do czerwca 2025 r. To ponad 60 różnych inwestycji, obejmujących działania chroniące tereny najbardziej zagrożone powodzią w kraju z uwzględnieniem modernizacji systemu prognozowania zagrożeń i zdolności operacyjnych w zakresie gospodarowania wodami. Do ww. regionów należą: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska, Podkarpacie i rejon Dolnej Odry, System docelowo ma zabezpieczyć ponad 15 mln Polaków. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły jest finansowany z budżetu państwa, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy, środków unijnych, a jego łączna wartość wynosi ponad 5,5 mld złotych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Jerzy Malicki/PGW Wody Polskie

Partner Portalu

Partner Portalu