Zagospodarowanie deszczówki

Zagospodarowanie deszczówki

Gdynia zachęca do tworzenia na terenie miasta ogrodów deszczowych. Każdy kto chce to uczynić może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości nawet do 10 tys. zł – informuje Urząd Miasta Gdyni (UM).

Zdaniem magistratu, ogrody deszczowe to doskonały sposób na wykorzystanie deszczówki.

Miasto się rozbudowuje, powstają nowe budynki, drogi, chodniki. Coraz mniej wody wsiąka w ziemię, a więcej musi być odprowadzane systemami kanalizacji deszczowej. Powoduje to, że nieustannie trzeba inwestować w kolejne kilometry rur. Odpowiedzią na to wyzwanie jest idea ogrodów deszczowych. To miejsca, które będą wodę zagospodarowywać na miejscu. Część wody zostanie spożytkowana przez rośliny, a część wyparuje i trafi z powrotem do atmosfery – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Jak zaznacza UM, przykładowe ogrody deszczowe powstały już przy Gdynia InfoBox oraz na osiedlu Meksyk. Kolejne powstaną przy budynku komunalnym, który gmina będzie budowała przy ulicy Dickmana oraz przy ulicy Nowodworcowej, której kompleksowa przebudowa jest przygotowywana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Miasto chce zachęcić mieszkańców do tworzenia takich obiektów również na ich nieruchomościach. Dotację mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz przedsiębiorcy – wskazuje magistrat.

Zagospodarowanie deszczówki – w Gdyni ogrody deszczowe z dofinansowaniem

Dotacja przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gdyni, które po 1 marca 2018 r. wykonały ogród deszczowy. Budowa ogrodów deszczowych sprawi, że więcej wód deszczowych zostanie zatrzymywanych na działce, a mniej odprowadzone do kanalizacji. Zwiększy się ilość powierzchni biologicznie czynnych oraz nastąpi wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców – przekonuje Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Gdyńscy urzędnicy tłumaczą, że ogrody deszczowe są alternatywnym w stosunku do sieci kanalizacyjnej sposobem zagospodarowania wód deszczowych na nieruchomości oraz naturalnym sposobem usuwania zanieczyszczeń ze spływających wód opadowych. Rośliny hydrofitowe, które tworzą ogrody deszczowe, przechwytują i zatrzymują szkodliwe substancje w kłączach lub korzeniach, tym samym oczyszczając wodę. Budowa ogrodów deszczowych wspomaga również zachowanie bioróżnorodności w mieście. Ogrody deszczowe – wskazuje UM – mają także walor dekoracyjny (zwiększają atrakcyjność przydomowych ogrodów) i edukacyjny, przez zaangażowanie właścicieli nieruchomości w ochronę środowiska.

Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości odpowiadającej sumie 60% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może jednak przekroczyć 10 tys. zł.

Magistrat podaje także, że do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentu o tytule prawnym do nieruchomości, zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenia na budowę, o ile jest ono wymagane, rachunki i faktury potwierdzające koszty poniesione w związku z wykonaniem ogrodu deszczowego oraz projekt ogrodu deszczowego wraz z opisem technicznym z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą miejsce inwestycji przed realizacją oraz wykonany ogród deszczowy. Minimalny okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat.

Na podstawie gdynia.pl

fot. sozosfera.pl

reklama