Z podpisem prezydenta

Prezydent RP podpisał Ustawę z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Stało się to 20 czerwca br. Głównym celem nowelizacji jest transpozycja do krajowego porządku prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz innych unijnych aktów prawnych w zakresie gospodarki wodnej: Dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, Dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. W myśl nowych przepisów, dokumenty strategiczne w gospodarowaniu wodami zyskają teraz odpowiednią rangę. Doprecyzowano również definicje prawne w ustawie.
 
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu