Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie kanalizacji deszczowej kosztowało ponad 2,8 mln zł

Ponad 2,8 mln zł kosztowało wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wyzwolenia i Wireckiej w Rudzie Śląskiej. Na objętych zadaniem odcinkach powstała też nowa nawierzchnia. Na realizację tej inwestycji władze miasta pozyskały unijne dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln zł. Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) poinformował, że kolejne roboty w ciągu ul. Wyzwolenia planuje rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK).

Temat złego stanu ulicy Wyzwolenia pojawiał się często podczas spotkań z mieszkańcami, zwłaszcza w dzielnicy Kochłowice. Modernizacji wymaga tam nie tylko nawierzchnia, ale także odwodnienie. Pierwszy odcinek mamy już gotowy – powiedziała Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym zbiornika retencyjno-infiltracyjnego

Inwestycja obejmowała odcinek ul. Wyzwolenia od budynku nr 142 do budynku nr 86, gdzie wybudowana została kanalizacja deszczowa, a także przyległą część ul. Wireckiej, w której kanalizacja została przebudowana – wskazuje UM. – Zadanie obejmowało również budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w rejonie ul. Wireckiej, rowu odwadniającego z wylotem służącym do odprowadzania wód opadowych do zbiornika, regulację i czyszczenie istniejących rowów za zbiornikiem oraz przebudowę istniejących wylotów z wpustów deszczowych w ul. Wireckiej – wylicza Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta. Zbiornik retencyjny powstał w miejscu, w którym wcześniej utworzyło się zalewisko. Po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji odtworzone zostały nawierzchnie dróg i chodniki.

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Między innymi wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach projektu z dofinansowaniem z POIiŚ-u

Zrealizowana inwestycja jest jednym z 11 zadań pierwszego etapu projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”, którego planowana wartość to ponad 18 mln zł. Na jego realizację Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (POIiŚ). W przypadku tego zadania dofinansowanie wyniesie prawie 2 mln zł – wylicza UM.

Kolejną inwestycję na tej ulicy przygotowuje rudzkie PWiK. Przedsięwzięcie składać się będzie z czterech zadań: budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w rejonie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do nr 195, naprawy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego, budowy kanału sanitarnego w ul. Spokojnej oraz budowy kanału deszczowego wraz z odtworzeniem drogi w ul. Spokojnej. Obecnie PWiK jest na etapie przygotowywania dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego. Jeżeli zostanie wyłoniony wykonawca, to zakończenie robót przewidywane jest w drugim kwartale 2023 r. – tłumaczy magistrat.

100 km kanalizacji deszczowej

Przy okazji UM wylicza, że w latach 2019-2020 w Rudzie Śląskiej wybudowano 5,7 km kanalizacji deszczowej i pięć zbiorników retencyjnych. Łączna długość kanalizacji deszczowej na koniec 2020 r. wynosiła ponad 100 km, a liczba kratek wodnościekowych prawie 6,4 tys.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x UM Ruda Śląska

reklama

 

reklama