Wspólne przedsięwzięcie

„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” to projekt, który będą realizowały wspólnie Gdynia z Rumią, Redą i Wejherowem. 16 października br. strony podpisały umowę o współpracy, która stanowi formalne potwierdzenie woli współdziałania, wyrażonej w liście intencyjnym z 11 kwietnia 2008 r.
 
Przedsięwzięcie ma na celu redukcję zanieczyszczeń w trafiających do Bałtyku wodach opadowych i roztopowych – zawiesin ogólnych o ponad 70% i substancji ropopochodnych o ok. 90% w skali roku. W jego ramach zostanie rozbudowany i zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych. 
 
W wyniku realizacji rozszerzonego zakresu inwestycji długość wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej wzrośnie niemal dwukrotnie – z 13,6 do 25 km, natomiast liczba urządzeń podczyszczającychz 46 do 56 sztuk.
 
Warto przypomnieć, że 29 września 2014 r. zawarty został aneks do umowy o dofinansowanie zadania. Między innymi zmienił się zakres rzeczowy inwestycji (zwiększono ją o osiem zadań inwestycyjnych), a udzielone dofinansowanie ze środków unijnych wzrosło z 37,1 do 49,9 mln zł.
 
Na podstawie: www.gdynia.pl

Partner Portalu

Partner Portalu