na rzecz czystości polskich rzek

Wspólne działania na rzecz czystości polskich rzek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW) poinformowało, że wraz z Ministerstwem Infrastruktury, a także Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (GIOŚ-em) podejmują wspólne działania na rzecz czystości polskich rzek. 13. października Wody Polskie rozpoczęły kontrole kilkudziesięciu podmiotów, które posiadały, a obecnie nie mają aktualnych pozwoleń wodnoprawnych na wyloty do rzek – przypomniało przy okazji PGW.

Karać zanieczyszczających wody w Polsce!

6. grudnia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysława Dacy, prezesa PGW Wody Polskie oraz Michała Mistrzaka, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. – Ścisła współpraca Wód Polskich i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pozwoli zarówno na lepszy monitoring wody, jak i na lepszą interwencję w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach naruszenia prawa. Chcemy nie tylko zapobiegać, ale również karać tych, którzy zanieczyszczają wody w Polsce. Dziękuję za tę inicjatywę i mam nadzieję na szybkie owoce tej współpracy – powiedziała minister Moskwa.

PGW Wody Polskie i GIOŚ na rzecz czystości polskich rzek

Wody Polskie zidentyfikowały do tej pory ponad 20 tys. wylotów do rzek, z czego ok. 7 tys. nie posiada aktualnych pozwoleń wodnoprawnych lub ich właściciel nie jest znany – zaznaczyło PGW. – Warto nadmienić, że ze względu na nielegalne zrzuty w tym roku, niemożliwe było organizowanie kąpielisk na Wiśle. Niezwykle ważne jest dla nas, by nie tylko wprowadzać sankcje, ale dać szansę właścicielom wylotów na ich zalegalizowanie, żeby powstrzymać proceder zanieczyszczania polskich rzek. Tylko 10% rzek w Polsce ma stan ekologiczny dobry albo bardzo dobry, 60% umiarkowany, a 30% słaby lub zły – podkreślił minister Gróbarczyk.

Jak tłumaczy PGW, celem podjętych kontroli jest nakłonienie właścicieli do legalizacji urządzeń – wówczas jest możliwość sprawdzenia, w jakiej ilości i jakie substancje dostają się do rzek. Jest to kolejny etap działań, który poprzedziła weryfikacja terenowa wylotów do rzek i analiza posiadanej dokumentacji.

– Widzimy już efekt przeprowadzonych kontroli, podmioty z nami współpracują. Pięciokrotnie zwiększyła się ilość legalizowanych w Wodach Polskich urządzeń. Chcemy zaapelować do przedsiębiorców, że jest to ostatni moment, dlatego prosimy, by jak najszybciej zalegalizować wyloty. Nasze działania we współpracy z GIOŚ przenoszą się w teren – podkreślił prezes Daca.

Zwiększyć skuteczność działań na rzecz czystości polskich rzek

Kontrole, które rozpoczęły się 13 października br., prowadzone były na terenie wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW). Sprawdzono łącznie 121 wylotów, z czego 37 nie miało aktualnej dokumentacji. 90% kontroli dotyczyło wylotów urządzeń kanalizacyjnych, w tym ściekowych i deszczowych oraz przelewów burzowych. Wynikało to z wcześniejszych doświadczeń organu. Najwięcej wylotów do rzek – bez aktualnej dokumentacji – znajduje się na terenie Małopolski, Dolnego Śląska, Mazowsza i Śląska – zaznacza PGW.

Współpraca pomiędzy jednostkami Wód Polskich, GIOŚ-u oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska ma zwiększyć skuteczność działań tych instytucji, a celem tej aktywności ma być poprawa jakości wód w Polsce, bowiem skuteczniejszą kontrolę w tym zakresie ma umożliwić legalizacja urządzeń. Przy tej okazki PGW zaznaczyło, że od 2022 r. planowane jest wprowadzenie kontroli ciągłych w tym zakresie.

Wśród powodów zanieczyszczenia polskich rzek wymienia się m.in. skażenia biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi oraz odpady (w tym substancje ropopochodne i plastik). Wody Polskie informują inspektoraty ochrony środowiska o podjętych działaniach, a w sytuacjach wymagających interwencji zawiadamiana jest także policja. O kontrolach na danym terenie informowane są również samorządy – podsumowało PGW.

Na podstawie www.wody.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu